Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Cysterski ślad w czterech porach roku”

REGULMIN OGÓLNOPOLSKIEGO  KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

 „CYSTERSKI ŚLAD W CZTERECH PORACH ROKU”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich z siedzibą
  w Bierzwniku, ul Kopernika 2, 73-240 Bierzwnik.
 2. Temat konkursu brzmi: „Cysterski ślad w czterech porach roku”.
 3. Konkurs rozpoczyna się 15.10.2021 r.  i kończy 15.07.2022 r.
 4. Celem konkursu jest:
 5. ciągłe przypominanie kolejnym pokoleniom dzieci i młodzieży, wkładu Zakonu Cystersów, w rozwój kultury europejskiej, opartej na fundamencie chrześcijańskim;
 6. popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat spuścizny Cystersów;
 7. ukazanie walorów spuścizny Cystersów na tle zmieniających się czterech pór roku;
 8. popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat spuścizny Cystersów
 9. przybliżenie zagadnień wpływu zachowanej spuścizny pocysterskiej na rozwój turystyki;
 10.  rozwijanie wrażliwości artystycznej na piękno obiektów pocysterskich;
 11. rozwijanie umiejętności i zamiłowań fotograficznych;
 12. pobudzanie kreatywności;
 13. rozwijanie wyobraźni twórczej.  
 14. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej.
 15. Konkurs dotyczy wykonania 4 fotografii obiektu, fragmentu infrastruktury zachowanej
  po działalności Cystersów o każdej porze roku.
 16. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 17. W przypadku osób poniżej 18 roku życia formularz zgłoszeniowy wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni.
 18. Informacje o konkursie wraz regulaminem są ogłoszone na stronie internetowej www.gminycysterskie.org.

§ 2

Przedmiot konkursu

1. Zadanie konkursowe polega na zaprezentowaniu miejsc i obiektów związanych
z działalnością zakonu  Cystersów w przeszłości i obecnie w postaci miejsc, ciekawych pod względem przyrodniczym, turystycznym i krajobrazowym (np. kościoły, cmentarze, kapliczki, figury, zabytki z otaczającą przyrodą, zachowane  mury, dawna architektura sakralna, charakterystyczne pozostałości czy  interesujące miejsca noszące znamiona działalności Cystersów) i przedstawienie ich na 4 fotografiach (bez ramek),
o każdej porze roku.

§ 3

Uczestnicy konkursu

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej z podziałem na dwie kategorie uczestników:

a) I kategoria-  uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VIII;

b) II kategoria – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

2.  Prace będą oceniane w ww kategoriach.

3.  Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie samodzielnie lub przy wsparciu nauczyciela.

4.  W przypadku wykonywania pracy pod kierunkiem nauczyciela należy wpisać jego dane
w karcie zgłoszeniowej.

§ 4

Warunki uczestnictwa

1.Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać 4 fotografie konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniami, które stanowi Załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu oraz przesłać je drogą elektroniczną (cyfrowy plik : JPG, JPEG, PNG, RAW, GIF max.5 MB, 300 dpi, dłuższy bok min. 3000 pix.)

na adres: konkurs.osgc@gmail.com (w tytule maila należy wpisać tytuł konkursu)

w terminie do dnia 15 lipca 2022 r.

2.Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, bez retuszu, muszą być pracami autorskimi.

3. Fotografie  dostarczone bez wypełnionego Załącznika nr 1, o którym mowa powyżej nie będą oceniane.

§ 5

Komisja Konkursowa i kryteria oceny

1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez powołaną przez Organizatora Komisję   Konkursową, która wybierze najlepsze prace, oddzielnie dla każdej kategorii.

2. Komisja przyzna nagrody za zajęcie I, II i III miejsca oraz po dwa wyróżnienia w każdej  kategorii.

3. Spośród nadesłanych prac, Komisja Konkursowa wybierze laureatów, biorąc pod uwagę:

 •  zgodność z tematem przewodnim konkursu;
 •  kreatywność;
 •  precyzję, jakość i estetykę wykonanych zdjęć;
 •  pomysłowość ujęcia tematu. 

4. W przypadku równej ilości głosów decydujący głos ma Przewodniczący Komisji Konkursowej.

§ 6

Wyniki Konkursu

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 dni od zakończenia konkursu, ale nie później niż 15 sierpnia 2022 r.

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.gminycysterskie.org. Laureaci zostaną powiadomieni o zwycięstwie również drogą mailową.

§ 7

Nagrody

1. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

2. Laureaci konkursu otrzymają  nagrody o wartości:

I miejsca- 3 000,00 zł

II miejsca- 2 000,00 zł

III miejsca- 1 000,00 zł

oraz wyróżnienie – 200,00 zł

3. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac (wraz z danymi autora)  biorących udział w konkursie do celów własnych, w szczególności do publikacji prac na stronie internetowej www.gminycysterskie.org, materiałach promocyjnych i informacyjnych,
a także do wykorzystania prac w całości lub w części jako plakaty i ulotki wydawane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich z siedzibą w Bierzwniku.

2. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy na stronie internetowej Organizatora, na tablicach ogłoszeń oraz fanpage’u: facebook, jak również do ewentualnego wykorzystania jej jako motywu do stworzenia materiałów promocyjnych ośrodków kultury.

3. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu;

b) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac.

5. Dane osobowe uczestników i ich przedstawicieli ustawowych pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

6. Szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela pracownik biura OSGC, pod numerem telefonu: 784 335 918 lub poprzez adres e- mail:  konkurs.osgc@gmail.com

Zapraszamy do udziału!

Pliki do pobrania: