Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Ograniczenia i zakazy eksploatacji kominków

Ograniczenia i zakazy eksploatacji kominków wynikające z uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza

Województwo Świętokrzyskie

– Od 1 lipca 2026 obowiązuje zakaz użytkowania kominków w miejscach, gdzie istnieje możliwość
przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Zakaz ten nie dotyczy instalacji spełniających wymogi ekoprojektu – te mogą być użytkowane do czasu ustania ich żywotności. Jednocześnie nie ma zakazu instalacji nowych kominków spełniających wymogi ekoprojektu po 1 lipca 2026 zatem kominki takie można po tym terminie instalować i użytkować do czasu ustania ich żywotności.


– Kominki, których eksploatacja rozpoczęła się przed 24 lipca 2020 mogą być użytkowane do 1 lipca
2026 chyba, że
będą osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% – wtedy mogą być
użytkowane bez ograniczeń z wyjątkiem miejsc, gdzie istnieje możliwość przyłączenia budynku do
sieci ciepłowniczej lub gazowe – wtedy mogą być użytkowane do 1 lipca 2026.


– W przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 1 zalecenie rezygnacji z korzystania z ko-
minków opalanych paliwem stałym, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych albo nie spełniają norm ekoprojektu, (z ograniczenia zostały wyłączone kominki
ekoprojektowe)


– W przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 2 czasowy zakaz palenia w kominkach
opalanych paliwem stałym, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych w okresie grzewczym albo nie spełniają norm ekoprojektu (z zakazu zostały wyłączone ko
minki ekoprojektowe)


Źródła:


– UCHWAŁA NR XXII/291/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z pla-
nem działań krótkoterminowych”
– UCHWAŁA NR LXIV/798/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 25 września 2023
r. w sprawie określenia „Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzy-
skiego wraz z planem działań krótkoterminowych”