Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Otwarty konkurs ofert – protokół z przebiegu opiniowania

Otwarty konkurs ofert
Otwarty konkurs ofert
-protokół z przebiegu opiniowania ofert złożonych złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych zakresu ochrony i promocji zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym (w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii), kultury fizycznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2022 r.

W celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie w dniu 4 lipca 2022 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy                        w Wąchocku w pokoju nr 16 zebrała się komisja konkursowa powołana zarządzeniem                  nr 85/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 29 czerwca 2022 r. w następującym składzie:

 1. Barbara Derlatka – przewodnicząca
 2. Krzysztof Mazurkiewicz – członek komisji
 3. Milena Przygoda – członek komisji

Komisja przystąpiła do sprawdzania ofert pod względem formalnym zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu nr 72/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia                     8 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Stwierdzono, że w konkursie złożono 6 ofert na poszczególne zadania konkursowe ujęte w następujących zakresach:

Zakres – ochrona i promocja zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym (w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii)

Ochotnicza Straż Pożarna w Parszowie, „Sport, bezpieczeństwo i zdrowe odżywianie to dla człowieka ważne zadanie!” (oferta nr 1) – wnioskowana kwota dotacji –  11.300,00 zł;

Klub Sportowy AKRO STAR, „AKRO SUMMER – zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci z terenu gminy Wąchock”(oferta nr 4) – wnioskowana kwota dotacji – 13.700,00 zł;

Stowarzyszenie Aktywni Dzieciom „Aktywne wakacje – organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z Wielkiej Wsi i Węglowa podczas przerwy wakacyjnej” (oferta               nr 5) – wnioskowana kwota dotacji – 8.285,00 zł.

Zakres – kultura fizyczna

Stowarzyszenie Aktywni Dzieciom, „Wyginam śmiało ciało – zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z sołectwa Wielka Wieś i Węglów” (oferta nr6) – wnioskowana kwota dotacji 2.500,00 zł.

Zakres – działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Rataje, „Czas tylko dla mnie” (oferta nr 2) – wnioskowana kwota dotacji – 2.500,00 zł.

Zakres – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Stowarzyszenie „Wielka Nasza Wieś”, „Senior z historią i kulturą za pan brat” (oferta nr 3) – wnioskowana kwota dotacji – 2.500,00 zł.

Wszystkie w/w oferty spełniły wymogi formalne.

Następnie komisja dokonała oceny merytorycznej złożonych ofert. Poniżej średnia wartość punktacji oraz proponowana przez komisję kwota dotacji:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Parszowie,„Sport, bezpieczeństwo i zdrowe odżywianie to dla człowieka ważne zadanie!” (oferta nr 1)– liczba uzyskanych punktów: 74,proponowana kwota dotacji 11.300,00 zł;
 2. Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Rataje, „Czas tylko dla mnie” (oferta nr 2) – liczba uzyskanych punktów: 67, proponowana kwota dotacji 2.500,00 zł;
 3. Stowarzyszenie„Wielka Nasza Wieś”, „Senior z historią i kulturą za pan brat” (oferta nr 3) – liczba uzyskanych punktów: 80, proponowana kwota dotacji 2.500,00 zł;
 4. Klub Sportowy AKRO STAR, „AKRO SUMMER – zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci z terenu gminy Wąchock”(oferta nr 4) – liczba uzyskanych punktów: 62, proponowana kwota dotacji 13.700,00 zł;
 5. Stowarzyszenie Aktywni Dzieciom „Aktywne wakacje – organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z Wielkiej Wsi i Węglowa podczas przerwy wakacyjnej” (oferta               nr 5) – liczba uzyskanych punktów: 92, proponowana kwota dotacji 8.285,00 zł;
 6. Stowarzyszenie Aktywni Dzieciom „Wyginam śmiało ciało – zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z sołectwa Wielka Wieś i Węglów” (oferta nr 6) – liczba uzyskanych punktów: 86, proponowana kwota dotacji 2.500,00 zł.

Komisja zdecydowała niezwłocznie przedstawić Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock proponowany podział środków pomiędzy stowarzyszenia.

Podpisy członków komisji:

 1. Barbara Derlatka                             
 2. Krzysztof Mazurkiewicz                    
 3. Milena Przygoda                              

Na tym protokół zakończono:

Protokołowała: Milena Przygoda

                                                                                                          Zatwierdzam

                                                                                                          Wąchock, dn. 05.07.2022 r.

Otwarty konkurs ofert