Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Otwarty konkurs ofert na promocję zdrowego trybu życia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym

Zarządzenie nr 41/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock

z dnia 7 maja 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym (w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii) oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych
w 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) i w związku z uchwałą nr XXIV/142/2020 Rady Miejskiej
w Wąchocku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2020 r. poz. 4743) oraz uchwałą nr  XXVII/164/2021 Rady Miejskiej  w Wąchocku z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/142/2020 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2021 r. poz. 987) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym (w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii) oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 r.

§ 2

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

§ 3

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym (w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii) oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Ogłoszenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia zamieszcza się na stronie internetowej i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wąchock oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wąchock.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: