Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Otwarty konkurs ofert na promocję zdrowego trybu życia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym

Strona główna Wiadomości Otwarty konkurs ofert na promocję zdrowego trybu życia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym

Zarządzenie nr 41/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock

z dnia 7 maja 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym (w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii) oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych
w 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) i w związku z uchwałą nr XXIV/142/2020 Rady Miejskiej
w Wąchocku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2020 r. poz. 4743) oraz uchwałą nr  XXVII/164/2021 Rady Miejskiej  w Wąchocku z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/142/2020 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2021 r. poz. 987) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym (w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii) oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 r.

§ 2

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

§ 3

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym (w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii) oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Ogłoszenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia zamieszcza się na stronie internetowej i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wąchock oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wąchock.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: