Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Otwarty konkurs ofert – protokół z przebiegu opiniowania

Otwarty konkurs ofert – protokół z przebiegu opiniowania

Otwarty konkurs ofert - protokół z przebiegu opiniowania

PROTOKÓŁ

z przebiegu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych zakresu ochrony i promocji zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym (w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii), kultury fizycznej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 r.

W celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie w dniu 27 czerwca 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku w pokoju nr 16 zebrała się komisja konkursowa powołana zarządzeniem nr 78/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 26 czerwca 2023 r. w następującym składzie:

 1. Barbara Derlatka – przewodnicząca
 2. Katarzyna Kotowska – członek komisji
 3. Milena Przygoda – członek komisji

Komisja przystąpiła do sprawdzania ofert pod względem formalnym zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu nr 67/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Stwierdzono, że w konkursie złożono 4 oferty na poszczególne zadania konkursowe ujęte w następujących zakresach:

 1. Zakres – ochrona i promocja zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym (w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii)
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Parszowie, „Działalność w MDP OSP alternatywną formą spędzania wolnego czasu” (oferta nr 1) – wnioskowana kwota dotacji –  17.850,00 zł;
 3. Klub Sportowy AKRO STAR, „AKRO SUMMER II  – zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci z terenu gminy Wąchock”(oferta nr 2) – wnioskowana kwota dotacji – 10.720,00 zł;
 4. Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Rataje„Chcę sobie pomóc” (oferta nr 4) – wnioskowana kwota dotacji – 3.915,00 zł.
 5. Zakres – działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 6. Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Rataje, „Aktywni 50 plus” (oferta nr 3) – wnioskowana kwota dotacji – 2.500,00 zł.

Wszystkie w/w oferty spełniły wymogi formalne.

Następnie komisja dokonała oceny merytorycznej złożonych ofert. Poniżej średnia wartość punktacji oraz proponowana przez komisję kwota dotacji:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Parszowie,„Działalność w MDP OSP alternatywną formą spędzania wolnego czasu” (oferta nr 1) – liczba uzyskanych punktów: 74,proponowana kwota dotacji 17.850,00 zł;
 2. Klub Sportowy AKRO STAR, „AKRO SUMMER II  – zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci z terenu gminy Wąchock”(oferta nr 2) – liczba uzyskanych punktów: 79, proponowana kwota dotacji 10.720,00 zł;
 3. StowarzyszeniePrzyjazna Wieś Rataje, „Aktywni 50 plus” (oferta nr 3) – liczba uzyskanych punktów: 63, proponowana kwota dotacji 2.500,00 zł;
 4. Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Rataje, „Chcę sobie pomóc”(oferta nr 4) – liczba uzyskanych punktów: 66, proponowana kwota dotacji 3.915,00 zł.

Komisja zdecydowała niezwłocznie przedstawić Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock proponowany podział środków pomiędzy stowarzyszenia.

Protokołowała: Milena Przygoda