Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Otwarty konkurs: wsparcie rozwoju sportu

Otwarty konkurs: wsparcie rozwoju sportu

otwarty konkurs "wsparcie rozwoju sportu"

Zarządzenie nr 67/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 1 czerwca 20221 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Wąchock w 2022 roku.

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXIV/143/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wąchock (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2021 r. poz. 29) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Ogłaszam otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Wąchock w 2022 roku.
 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie projektów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia zamieszcza się na stronie internetowej i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wąchock oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wąchock.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 67/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock  z dnia 1 czerwca 2022 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK

OGŁASZA OTWARTY KONKURS PROJEKTÓW NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU  W GMINIE WĄCHOCK W 2022 ROKU

 1. PRZEDMIOT ZGŁASZANYCH PROJEKTÓW ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA DOTACJE W RAMACH OGŁOSZONEGO KONKURSU PROJEKTÓW
 2. Niniejszy konkurs dotyczy projektów z zakresu sportu, które w istotny sposób przyczynią się do rozwoju sportu w Gminie Wąchock.
 3. Na realizację projektów w 2022 r. w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
 1. TERMIN REALIZACJI PROJEKTÓW

Dofinansowanie na podstawie niniejszego ogłoszenia obejmuje projekty realizowane  nie później niż do dnia 30 listopada 2022 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania poszczególnych projektów zostaną określone w zawartych umowach.

 1. WARUNKI MERYTORYCZNE I FINANSOWE JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PROJEKT I OBJĘTE NIM PRZEDSIĘWZIĘCIE
 2. W konkursie projektów mogą uczestniczyć kluby sportowe nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność na terenie Gminy Wąchock.
 3. Wniosek o przyznanie dotacji na realizację projektu z zakresu sportu należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/143/2020 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Wąchock (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2021 r. poz. 29).
 4. Każdy zgłoszony w niniejszym konkursie projekt powinien służyć realizacji co najmniej jednego z celów wymienionych w § 2 ust. 1 uchwały nr XXIV/143/2020 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Wąchock (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2021 r. poz. 29), tj.:
 5. poprawie warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;
 6. osiąganiu wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;
 7. zwiększaniu dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe;
 8. tworzeniu pozytywnego wizerunku Gminy Wąchock poprzez udział we współzawodnictwie sportowym.
 9. Zgodnie z w/w uchwałą dotacja:
 10. może być przeznaczona na finansowanie:
 11. realizacji programów szkolenia sportowego;
 12. zakupu sprzętu sportowego lub strojów sportowych dla zawodników;
 13. organizacji imprez sportowych na terenie Gminy Wąchock;
 14. pokrycia kosztów udziału w rozgrywkach, zawodach sportowych;
 15. pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
 16. wynagrodzenia kadry szkoleniowej;
 17. stypendiów dla zawodników na podstawie regulaminu zaakceptowanego przez Gminę.
 • nie może być przeznaczona na finansowanie:
 • wypłat wynagrodzeń dla zawodników;
 • transferu zawodnika z innego klubu sportowego;
 • zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;
 • zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;
 • prowadzenia księgowości;
 • zakupu budynków, lokali, gruntów.
 • Wymagany jest wkład własny finansowy oraz wkład osobowy klubu sportowego przy realizacji projektu, którego dotyczy składany wniosek. Zarówno wkład własny finansowy jak           i wkład osobowy muszą stanowić co najmniej 5% kwoty wnioskowanej dotacji.
 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOTACJĘ
 2. Wniosek o przyznanie dotacji na realizację projektu z zakresu sportu należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 20 czerwca2022 r. do godz. 15.30.Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień i godzinę jego wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, 27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1.
 3. Wniosek złożony po terminie określonym w pkt 1 pozostanie bez rozpatrzenia.
 4. Wniosek należy składać w zamkniętej kopercie, oddzielnie na każdy projekt.
 5. Koperta musi być opisana w następujący sposób: „Wniosek o przyznanie dotacji na realizację projektu z zakresu sportu pod nazwą: …………………………………… w roku 2022”.
 6. Rozpatrzenie wniosku może zostać uzależnione od złożenia przez wnioskodawcę w określonym terminie uzupełnień lub sprostowań wniosku. Niedokonanie uzupełnień lub sprostowań  wniosku w wyznaczonym terminie powoduje jego odrzucenie.
 • WYMAGANE DOKUMENTY
 • Prawidłowo i czytelnie wypełniony wniosek, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z ewidencji lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.
 • Kopia aktualnego statutu.
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru/ewidencji lub inny właściwy dokument potwierdzający status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.
 • Wszystkie kopie złożonych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.
 • Wniosek o przyznanie dotacji na realizację projektu z zakresu sportu  złożony na formularzu innym niż określonym w pkt III.2 niniejszego załącznika pozostanie bez rozpatrzenia.
 1. TRYB I KRYTERIA WRAZ Z PUNKTACJĄ STOSOWANE PRZY WBORZE PROJEKTÓW
 2. Złożone wnioski o przyznanie dotacji na realizację projektu z zakresu sportu zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej.
 3. Oceny wniosków dokonuje komisja konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock.
 4. Przy ocenie wniosku brane pod uwagę będą następujące kryteria formalne (max. liczba punktów do uzyskania 20 ):
 5. spełnianie warunków, o których mowa w pkt III.1, III.2 i IV  niniejszego załącznika  – max. liczba punktów 10;
 6. kompletność złożonych dokumentów, o których mowa w pkt V niniejszego załącznika – max. liczba punktów 10.

Za wniosek spełniający kryteria formalne uznaje się każdy, który uzyska nie mniej niż 20 pkt. Uzyskanie przez wniosek mniej niż 20 pkt spowoduje jego odrzucenie.

 • Kryteria merytoryczne (max. liczba punktów do uzyskania):
 • merytoryczny opis zadania – max. liczba pkt 10;
 • posiadanie niezbędnej bazy do realizacji zadania – max. liczba pkt 10;
 • dysponowanie wykwalifikowaną kadrą szkoleniową – max. liczba pkt. 10;
 • kalkulacja kosztów realizacji zadania – max. liczba pkt 10;
 • udział wnioskowanej dotacji z budżetu Gminy Wąchock w całości kosztów zadania (zapewnienie wkładu własnego finansowego i osobowego) – max. liczba pkt 10;
 • dotychczasowe doświadczenie wnioskodawcy przy realizacji zadań realizowanych we współpracy z Gminą Wąchock, w tym rzetelność i terminowość rozliczania się z otrzymywanych dotacji – max. liczba pkt 10;
 • osiągnięcia sportowe uzyskane przez zawodników klubu – max. liczba pkt 10;
 • promowanie Gminy Wąchock poprzez udział we współzawodnictwie sportowym – max. liczb pkt 10.

Za wniosek spełniający kryteria merytoryczne uznaje się każdy, który uzyska średnią liczbę punktów co najmniej 50. Uzyskanie przez wniosek mniej niż 50 pkt spowoduje jego odrzucenie.

 • Ostatecznego wyboru wniosków wraz z określeniem wysokości kwot dotacji dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock.
 • W przypadku przyznania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana, wnioskodawca ma prawo wycofać wniosek lub dokonać jego aktualizacji dostosowując go do wysokości przyznanej dotacji.
 • OGŁOSZENIE WYNIKÓW I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Ogłoszenie ostatecznego wyniku konkursu projektów nastąpi do dnia20 lipca 2022 r.
 • Wyniki konkursu projektów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wąchock oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku.
 • Z wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock  w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu projektów zawiera umowę o realizację projektu.

PLIKI DO POBRANIA

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

Na podstawie § 4 uchwały nr XXIV/143/2020 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wąchock, Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock zaprasza przedstawicieli organizacji sportowych do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania złożonych wniosków w ramach otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Wąchock w 2022 r.

Zgłoszenia osób do udziału w pracach komisji konkursowej należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym wraz z oświadczeniem kandydata oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w terminie do dnia 13 czerwca 2022 r. na adres Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock lub osobiście w siedzibie Urzędu.

W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele klubów sportowych biorących udział w konkursie.

Udział w pracach komisji jest bezpłatny, nie przewiduje się zwrotu poniesionych kosztów na dojazd.

PLIKI DO POBRANIA