Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

„Pierwsza Firma – dotacje dla osób młodych”

CELEM GŁÓWNYM  PROJEKTU jest rozwój przedsiębiorczości, aktywizacja zawodowa  i stworzenie miejsc pracy dla 43 osób otrzymujących dotację (29K,14M) w wieku 18-29lat,
biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osób zaliczanych do kategorii NEET,
z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne,
osoby niskowykwalifikowane z obszaru województwa  świętokrzyskiego.

Z 60 kandydatów (40K,20M) zakwalifikowanych będzie 48 os. (32K,16M), które na bazie diagnozy skorzystają ze wsparcia szkoleniowego w zakresie zakładania działalności gospodarczej.

Realizacja celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER: zwiększenie zatrudnienia i jego utrzymania przez 43 osoby do 29 r.ż.

Szczegóły: ap.org.pl