Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Planowane inwestycje drogowe na terenie Gminy Wąchock w 2022 r.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Wąchocku omówiono informacje od: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach dotyczących planowanych inwestycji drogowych na terenie Gminy Wąchock w 2022 r.

Według informacji GDDKiA wiemy, iż najbardziej zaawansowana jest realizacja obwodnicy Wąchocka w ciągu DK 42. Umowę na projekt i budowę blisko 12-kilometrowego odcinka została podpisana w grudniu 2020 roku. Aktualnie wykonawca, zgodnie z harmonogramem, kontynuuje prace nad dokumentacją projektową, równocześnie prowadzi prace przygotowujące teren do zasadniczych robót budowlanych. W czerwcu 2021 r. została podpisana umowa na prace przygotowawcze dla kolejnej inwestycji Programu budowy 100 obwodnic. W ciągu najbliższych lat dwóch lat dla obwodnicy Starachowic w ciągu drogi krajowej nr 42, opracowane zostanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ). Wykonawca przedstaw warianty przebiegu trasy, opracuje raport oddziaływania inwestycji na środowisko, uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) i opracuje elementy koncepcji programowej (KP). W 2022 r. na drodze DK 42 prowadzone będą prace z zakresu bieżącego utrzymania, w ramach, których w razie konieczności zostaną wykonane: remonty cząstkowe nawierzchni drogi, naprawa nawierzchni chodników, naprawa odwodnienia drogi, wymiana zniszczonych znaków pionowych, odnowienie oznakowania poziomego, pielęgnacja zieleni (koszenie trawy, wycinanie drzew i krzewów, podcinanie gałęzi, sadzenie drzew), sprzątanie nawierzchni i chodników.

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w swojej informacji oznajmia, iż w 2022 roku na terenie naszej gminy planowane jest rozpoczęcie inwestycji pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary-Starachowice wraz z budową obwodnicy. Starachowice/Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42”. Kluczowym elementem zadania jest budowa estakady o łącznej długości około 682,5 metrów. Szczegółowy przebieg obwodnicy wraz z rozwiązaniami technicznymi są do wglądu na internetowej platformie Zamówień Publicznych ŚZDW w Kielcach od 31 grudnia 2021 roku. Zakończenie procedury przetargowej zawiązanej z wyłonieniem wykonawcy planowane jest w I kwartale 2022 r. Na realizację zadania przewidziano 18 miesięcy od podpisania umowy.

Zarząd Dróg Powiatowych na drogach powiatowych na terenie Gminy Wąchock zaplanowano: w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych: 1) przebudowę trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej (ul. Kolejowa) z drogą powiatową (ul. Św. Rocha) – termin wykonania 8 listopada 2022 r., 2) Rozbudowa przejścia dla pieszych, ul. Kolejowa – termin wykonania 8 listopada br.; Inwestycja pn.”Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych, w ramach, której wykonany będzie ciąg pieszo-rowerowy w Parszowie na ul. Kamieniczki (Suchedniów-Mostki-Parszów). Złożone zostały także wnioski dotyczące przebudowy drogi powiatowej Majkow-Marcinków-Wąchock. W ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy Wąchock prowadzone będą prace polegające na: zimowym utrzymaniu dróg, utrzymaniu zadrzewienia, koszeniu poboczy w okresie letnim, remontach cząstkowych nawierzchni bitumicznych, udrożnieniu i konserwacji rowów, wymianie i uzupełnianiu oznakowania pionowego i poziomego a także poprawie bezpieczeństwa użytkowników dróg. Zakres prac bieżącego utrzymania będzie wynikał z faktycznych bieżących potrzeb oraz wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Ponadto Gmina Wąchock przedstawiła swój wykaz zadań inwestycyjnych oraz remontowych w zakresie dróg na 2022 r. i są to: budowa przejścia dla pieszych w Wielkiej Wsi, budowa drogi wewnętrznej – ciągu pieszo jezdnego ul. Słoneczna w Wąchocku, budowa drogi gminnej Wymysłów-Rataje (etap III), poszerzenie ul. Szkolnej w Parszowie budowa ścieżek rowerowych wokół zbiornika w Wąchocku, wykonanie oświetlenia ulicznego w Wielkiej Wsi, Marcinkowie oraz przy ul. Torowej w Wąchocku, wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej ul. Ogrodowej i Powstańców w Wąchocku, ul. Rzecznej w Parszowie oraz drogi do Lipia i drogi osiedlowej w Ratajach, zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia nadziałce przy szkole w Parszowie, rowów odwadniających przy ul. Grabowej i Dolnej w Parszowie oraz w Ratajach i budowa dojścia do WDK w Ratajach.