Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich

Pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich

na realizację celów określonych w ustawie

 Zapowiedź naboru w 2024 r.

Od 25 marca 2024 r. Koła Gospodyń Wiejskich mogą składać wnioski o pomoc na realizację celów działalności kół określonych w ustawie o kołach gospodyń wiejskich.

Pomoc będzie kontynuacją wsparcia finansowego udzielanego kołom wpisanym do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, które jest udzielane od 2018 r. i będzie przeznaczona na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1179, z późn. zm.).

Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2024 roku, ale nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu.

Za datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła).

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich w 2024 r. będzie wynosi 120 mln zł.

Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, usługi mObywatel na stronie gov.pl lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich może być złożony przez koło, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

W 2024 roku stawka pomocy wynosi:

 • 8 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,
 • 9 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,
 • 10 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

Uwaga: W przypadku zmiany liczby członków koła w pierwszej kolejności w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na siedzibę koła należy złożyć wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich w zakresie aktualizacji liczby członków koła, a następnie wniosek o przyznanie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich.

 Pomoc jest przyznawana, jeżeli koło gospodyń wiejskich zobowiąże się do:

 1. wykorzystania i wydatkowania pomocy na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, do dnia 31 grudnia 2024 r.;
 2. rozliczenia pomocy przez przedłożenie sprawozdania z wydatkowania pomocy w terminie do dnia 31 stycznia 2025 r.;
 3. zwrotu pomocy – w przypadku jej niewykorzystania lub niewydatkowania w terminie do 31 grudnia 2024r., wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości  lub niewykonania zobowiązania w zakresie rozliczenia pomocy przez przedłożenie sprawozdania z wydatkowania pomocy w terminie do dnia 31 stycznia 2025 r.;
 4. przechowywania dokumentów księgowych i innych dokumentów, potwierdzających prawidłowe wydatkowanie pomocy w terminie do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym koło gospodyń wiejskich rozliczyło pomoc za dany rok, a w przypadkach wymagających wyjaśnienia – także ich udostępniania na żądanie kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na siedzibę koła.

Przyznana pomoc wypłacona zostanie na rachunek bankowy koła lub rachunek koła prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej wskazany w systemie ewidencji producentów.

 Cele, na jakie koła gospodyń wiejskich mogą przeznaczyć przyznaną pomoc finansową, określa art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich. Zgodnie z powyższym KGW może wydatkować pomoc na realizację zadań związanych z:

 1. działalnością społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
 2. działalnością na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 3. rozwojem przedsiębiorczości kobiet;
 4. inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 5. upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
 6. reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
 7. rozwojem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

www.arimr.gov.pl w zakładce Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich