Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Poseł, Agata Wojtyszek z wizytą na sesji Rady Miejskiej

Lutowa sesja Rady Miejskiej w Wąchocku przebiegła w dobrych nastrojach.  Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej odpowiedziała poseł Agata Wojtyszek, która wzięła udział w spotkaniu.  Po przyjęciu porządku obrad przez Radę Miejską oraz podsumowaniu okresu pomiędzy sesjami przez Burmistrza, głos zabrała Pani Poseł, która na samym wstępnie zasygnalizowała chęć pomocy w realizacji zadań na terenie gminy. Podkreśliła udaną współpracę z Radnymi w czasie, kiedy piastowała urząd Wojewody Świętokrzyskiego, a także dziękowała za sygnalizowanie o problemach bieżących, m.in.: budowie obwodnicy Wąchocka, wykonaniu chodników na terenie Gminy i potrzeby nowego samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi.

Obwodnica Wąchocka to inwestycja, która mamy nadzieję jako jedna z pierwszych będzie realizowana w ramach rządowego programu budowy „100 obwodnic na lata 2020 – 2030”. Przetarg na jej wykonie ma zostać ogłoszony, zgodnie z zapowiedziami, w drugim kwartale 2020 r., a umowa ma zostać podpisana w roku następnym. Budowa obwodnicy jest bardzo ważną inwestycją dla mieszkańców Wąchocka. Jej wykonanie zdecydowanie odciąży wzmożony ruch komunikacyjny, jaki obecnie przebiega główną trasą przez „środek” miasta. Temat budowy obwodnicy nie jest obcy Burmistrzowi, a o jej realizację zabiega od 12 lat.

Budowa chodnika przy ul. Starachowickiej w Wąchocku oraz w Parszowie to temat, który Pani Poseł poruszała już z Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Krzysztofem Strzelczykiem. Podkreśliła, że inwestycja jest bardzo potrzebna, a jeśli odcinek drogi uda się wpisać do na listę miejsc niebezpiecznych wtedy projekt będzie niezwłocznie realizowany.

Dofinansowanie do zakupu nowego samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi to również bardzo istotna kwestia wspominana na sesji Rady Miejskiej w Wąchocku 28 lutego 2020 r. Pani Poseł podkreśliła, że praca ochotników straży pożarnej jest ogromnie ważna. Doceniła ich trud i zaangażowanie. Żeby w pełni mogli wykorzystać swoje umiejętności i kwalifikacje potrzebują do tego odpowiedniego sprzętu. Zdecydowanie jednym z nich jest wóz strażacki, na który środki finansowe w wysokości 190 tys. zostały zabezpieczone przez Urząd Gminy w Wąchocku. Zakup nowego wozu odbyć się może jedynie z udziałem środków z budżetu Gminy, Komendy Głównej Straży Pożarnej, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Komendant Wojewódzki zatwierdził listę, na której znalazło się wsparcie dla strażaków z OSP w Wielkiej Wsi. Poseł, Agata Wojtyszek zadeklarowała interwencję w sprawie podpisania tej listy przez Komendę Główną oraz Wojewódzki Fundusz.

Kończąc swą wypowiedź, poseł z okazji zbliżającego się Dnia Sołtysa, złożyła serdeczne życzenia dla kierujących sołectwami w Gminie Wąchock. Obiecała wspierać realizację składanych przez nich wniosków o dodatkowe środki finansowe i zachęcała do korzystania z możliwości ich pozyskiwania z programów rządowych.