Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Powakacyjny przegląd inwestycyjny

Powakacyjny przegląd inwestycyjny

Okres wakacyjny upłynął pod znakiem rozpoczęcia prac i realizacji licznych zamówień. W I półroczu br. wstrzymano je ze względu na sytuację za naszą wschodnią granicą. Niemniej od połowy roku rozpoczął się kołowrót prac.

W bieżącym roku sztandarową inwestycją gminną jest budowa nowego budynku gminnego ośrodka zdrowia. Jego budowa zakończyć się ma jeszcze w tym roku. W nowo powstającej przychodni zdrowia Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej i ośrodka rehabilitacji świadczyć się będzie usługi zdrowotne dla dorosłych i dzieci.

Znajdą się w  nim odrębne pomieszczenia dla pacjenta zdrowego i pacjenta chorego połączone wspólnym pomieszczeniem recepcji. Powstaną tu także odrębne funkcjonalnie w całości pomieszczenia ośrodka rehabilitacji. Powstanie budynek o powierzchni całkowitej  518,37 m², z czego powierzchnię użytkową stanowić będzie 396,21 m².

Zakres robót sanitarnych obejmuje wykonanie instalacji: wody zimnej, doprowadzenia wody ciepłej i cyrkulacyjnej, doprowadzenia wody do hydrantów, kanalizacji sanitarnej, odprowadzenia skroplin, gazu (kotłownia), centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Odpowiednie przystosowanie budynku umożliwi korzystanie z niego przez osoby niepełnosprawne. W sposób odpowiedni zostanie zabezpieczony przeciwpożarowo. Ogrzewany będzie przy zastosowaniu instalacji gazowej. Oszczędności na kosztach energii ma przynieść instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kWp zlokalizowana na dachu budynku.

Zagospodarowany również zostanie cały teren działki. Powstanie droga dojazdowa, parkingi, oświetlenie oraz funkcjonalna i ciesząca oko zieleń. Wartość umowy wynosi 3 702 867,36 zł.

Na początku wakacji rozpoczęła się przebudowa parteru szkoły podstawowej w Wąchocku z przeznaczeniem na przedszkole. Rozbudowa obejmuje wykonanie schodów zewnętrznych do wyjścia na plac zabaw oraz wyodrębnienie przedszkola w budynku Zespołu Placówek Oświatowych. Budynek placówki w trakcie prowadzenia prac poza okresem wakacyjnym jest obiektem czynnym, a zakończyć się one mają wraz z końcem września br. W trakcie remontu pomieszczeń rozbierane są ścianki działowe i sanitarne, demontowane posadzki oraz okładziny, powstają wykucia na nowe drzwi. Ale to nie wszystko. Zakres prac obejmie także wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, obróbki blacharskie, posadzki i tynki wewnętrzne. Powstają nowe instalacje: sanitarna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacyjna i elektryczna. Wszystko to po to, aby najmłodsi mieszkańcy naszej gminy mieli najlepsze warunki do edukacji przedszkolnej. Wartość umowy wynosi 439 tys. zł.

Następną dużą inwestycją realizowaną z budżetu gminnego jest budowa drogi w Ratajach wraz z oświetleniem. Powstaje nowa, asfaltowa droga o szerokości 4,5 metra, której pobocza będą wynosić 0,75 metra, a jej długość wyniesie 155 metrów. Wzdłuż niej pojawi się oświetlenie uliczne. Prace rozpoczęły się 2 sierpnia, a ich zakończenie planowane jest na koniec września. Wartość umowy wynosi 412 048,77 zł, w tym dofinansowania z Rządowego Programu Budowy 161 209 zł.

Kolejną drogą przebudowywaną w tym roku jest droga gminna koło szkoły podstawowej w Wielkiej Wsi. Dodatkowo poprawione zostało bezpieczeństwo uczniów i ich opiekunów poprzez budową chodnika i przejścia dla pieszych. Droga na przewidzianych do przebudowy odcinku posiadała liczne spękania konstrukcyjne oraz ubytki w jezdni powodując duże zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu. Przebudowie został poddany odcinek o długości 132 metrów. Położono nową nawierzchnię bitumiczną na całym odcinku drogi, a wzdłuż niej ułożono chodnik z kostki brukowej. Wartość umowy wynosi 391 509 zł. Na to zadanie również zdobyliśmy dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł.

W br. z budżetu gminnego sfinansowany został wkład własny do przebudowy czterech przejść dla pieszych w Wąchocku. Inwestorem prac i płatnikiem dokumentacji projektowej oraz nadzoru inwestorskiego jest Powiatowy Zarząd Dróg w Starachowicach. Zadanie realizowała firma Budromost – Starachowice sp. z o.o.

W ramach zadań powstało dedykowane doświetlenie wszystkich czterech przejść dla pieszych. Ustawiono znaki drogowe poziome. Ponadto przejście na ul. Kolejowej pomiędzy ul. Błonie, a mostem wykonano, jako przejście wyniesione. Na dojazdach do kompleksu przejść od strony „Rynku” oraz od strony mostu ułożono tzw. linie wibracyjno–akustyczne. Nawierzchnia oraz część podbudowy jezdni jest zupełnie nowa.

Chodnik, od zachodniej strony drogi, na odcinku od poczty do mostu, zyskał na szerokości. Wzdłuż poszerzonego odcinka pojawiło się wygrodzenie chodnikowe w postaci słupków z łańcuchami. 

Koszty zadania dofinansuje Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 800 000 zł. Wkład własny Gminy Wąchock, zgodnie z zapisami umowy, wyniósł 231 900,35 zł.

W budżecie gminy Wąchock tradycyjnie wydzielono środki na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Sołectwo Parszów otrzymało prawie 43,000 zł na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na działce gminnej przy Szkole Podstawowej w Parszowie. Obecnie realizowana jest dokumentacja projektowa.

Prawie 30 tys dla. Sołectwa Rataje przeznaczono odmulenie rowu odwadniającego przy lesie oraz realizowaną właśnie budowę chodnika przy WDK w Ratajach.

W Węglowie, w ramach Funduszu Sołeckiego wykonano utwardzenie drogi wzdłuż Węglowa, co kosztowało 18 tys. zł.

Wielka Wieś natomiast otrzymała środki na: zakup 4 kompletów umundurowania bojowego dla OSP oraz zakup zestawu multimedialnego dla WDK. Środki te przeznaczy się także na pogłębienie rowu i naprawę pobocza (ciecierówka). Wartość funduszu sołeckiego wynosi prawie 43 tys. zł.

Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Marcinkowie został sfinansowany w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 33 400 zł. Remont objął remont i malowanie sali widowiskowej oraz korytarza a także odnowienie łazienki i przebudowę schodów wejściowych. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 54 901,76 zł.

Ogółem na Fundusz Sołecki w budżecie gminy uwzględniona została uwzględniona kwota niemalże 170 000 zł.

W okresie wakacji rozpoczęto lub sfinalizowano realizację kilku umów na łączną kwotę około 300 000. Obejmują one szereg mniejszych zadań znacząco poprawiających bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz zapobiegającym dalszym degradacjom istniejącej infrastruktury. Wyprostowano, pomalowano i częściowo wymieniono barierki na mostach na rzece Kamiennej na ul. Partyzantów oraz na łączniku w Marcinkowie. Wykonano organizację ruchu i kompleksowe oznakowano ul. Partyzantów w Wąchocku, poprawiono widoczność na terenie gminy poprzez wycinkę drzew i krzewów w pasach drogowych. Wyremontowano dwa przepusty drogowe z wjazdami na drogi gminne w Ratajach oraz fragmenty zapadniętych chodników na terenie gminy. Niebawem zrealizowane zostaną fragmenty rowów odwadniających na ul. Grabowej i ul. Dolnej w Parszowie, realizowane są naprawy gruntowych dróg gminnych oraz ubytków w nawierzchniach asfaltowych.

Niebawem ogłoszone zostaną postępowania przetargowe na oświetlenie na ul. Torowej w Wąchocku i w Marcinkowie.

Rozpoczęła się również duża i oczekiwana inwestycja współfinansowana z Polskiego Ładu. W formule “Zaprojektuj i Wybuduj” wyłoniono wykonawcę prac polegających na remoncie jazu, wymianie szandorów na zasuwy i budowie asfaltowej ścieżki rowerowej. Ścieżka powstanie po południowej stronie zalewu wraz z łącznikiem od stacji PKP do istniejącej promenady. Wykonawca rozpoczął projektowanie, fizyczna realizacja zadania wykonana będzie w 2023 r. Całkowita wartość tej umowy wynosi 3 637 397,49 zł. W tym wartość dofinansowania tego zadania z funduszy spoza gminnego budżetu wynosi  2 520 000 zł.

W poprzednim tygodniu podpisana została umowa na realizację wspólnego z Powiatem Starachowickim zadania na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na ul. Kamieniczki w Parszowie. Zostanie ono wykonane w ramach „poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych”.

Szacunkowy koszt zadania wynosi 2 171 000,00 zł. Środki z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosą 1 709 402,00 zł. W tym przypadku również partycypujemy w kosztach wykonania. Środki przeznaczone z budżetu naszej gminy wynoszą 235 500,00 zł (51,02%), natomiast środki z budżetu Powiatu Starchowickiego stanowią 48,98 % wkładu własnego samorządów, tj. 226 098,00 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg wyłonił już wykonawcę prac. Będzie nim przedsiębiorstwo pana Adriana Cieśli ze Starachowic-ROADSTAR sp. z o.o.

W ramach drugiego naboru wniosków do Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład otrzymaliśmy również znaczące dofinansowanie do budowy nowego budynku urzędu miasta i gminy. Obecnie trwają końcowe analizy dotyczące miejsca budowy urzędu. 

Ostatnie lata są trudnymi w kontekście realizacji inwestycji. W poprzednich latach inwestycje hamowane były covidowymi lockdownami. Ten rok przywitał nas wojną i niespotykaną od lat inflacją, która powoduje, że ceny oferowane przez potencjalnych Wykonawców znacząco przekraczały kwoty zabezpieczone w budżecie gminy na podstawie kosztorysów sprzed kilku miesięcy.