Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

„Premie dla młodych rolników” – rusza nabór

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 roku przeprowadzi przedostatni nabór na działanie „Premie dla młodego rolnika” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Młodzi rolnicy będą migli składać wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania.

Kto może otrzymać wsparcie?

Młody rolnik – osoba, która ma nie więcej niż 40 lat, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełni wykształcenie w terminie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy) oraz najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym jako jedyny kierujący.

Osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy powinna rozpocząć prowadzenie działalności w gospodarstwie rolnym przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed jego złożeniem. Prowadzenie działalności w gospodarstwie rozpoczyna się, co do zasady z dniem, gdy osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych.

W uzasadnionych przypadkach, gdy wystąpią okoliczności świadczące o tym, że mimo stania się właścicielem lub objęcia w posiadanie gospodarstwa osoba ta faktycznie nie prowadziła działalności rolniczej, można wyznaczyć późniejszą datę rozpoczęcia działalności w gospodarstwie, w szczególności datę:

 • zgłoszenia zwierząt gospodarskich do rejestru w celu prowadzenia działalności rolniczej,
 • wystąpienia o płatności bezpośrednie,
 • wystąpienia o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej,
 • wystąpienia o kredyt preferencyjny,
 • zarejestrowania działu specjalnego produkcji rolnej.

Wnioskodawca przedstawia biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa w zakresie działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Biznesplan należy zrealizować w terminie 3 lat od dnia wypłaty I raty pomocy.

Gospodarstwo młodego rolnika:

 • ma powierzchnię UR równą co najmniej średniej krajowej, a w przypadku gospodarstw położonych w województwie o średniej niższej niż krajowa – równą co najmniej średniej wojewódzkiej, oraz nie większą niż 300 ha;
 • przynajmniej 70% minimalnej wielkości, o której mowa w punkcie powyżej (część podstawowa gospodarstwa), stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub JST;
 • ma wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 13 tys. euro i nie większą niż 150 tys. euro.

W wyniku realizacji biznesplanu powinien nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa, co najmniej o 10% w odniesieniu do wartości wyjściowej.

Młody rolnik zobowiązuje się również do:

 • prowadzenia działalności w gospodarstwie rolnym jako kierujący co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty I raty pomocy,
 • podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie przepisów
  o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty I raty pomocy,
 • prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie.

Nabór wniosków

Terminy naborów wniosków są ogłaszane przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym  i na stronie internetowej ARiMR.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Kontakt

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa

+48 22 623 18 42

Fax: +48 22 623 20 51

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Centrala

ul. Poleczki 33 
02 – 822 Warszawa

800 38 00 84

Fax: 22 318 53 30
e-mail: info@arimr.gov.pl

Źródło: www.gov.pl