Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Program „Moja woda” na lata 2020-2024

Szanowni Państwo,

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza od 22.03.2021 nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2020 roku wpisujących się w program „Moja Woda” na lata 2020-2024”. Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Kielcach określone są w treści programu stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz w regulaminie naboru wniosków.

W ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu od 22.03.2021 roku za pomocą portalu beneficjenta lub platformy ePUAP.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

  1. założyć konto w portalu beneficjenta na stronie https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/ (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w portalu beneficjenta w sekcji „pytania i odpowiedzi”.
  2. pobrać a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po lewej stronie „DOSTĘPNE FORMULARZE WNIOSKÓW OFERTA DOFINANSOWAŃ odnośnik PROGRAMY I KONKURSY – WNIOSKI) po zalogowaniu w portalu Beneficjenta. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych,
  3. wysłać go do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta,
  4. wydrukować wniosek, podpisać i dostarczyć, wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku, do


Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcachal. Ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce.w godzinach jego pracy tj. 7:30-15:30.


Zamiast wersji papierowej można również przesłać wypełniony formularz wniosku w wersji elektronicznej podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.
Ocenie będą podlegać tylko wnioski które wpłyną w terminie naboru i:

a)    zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną)

lub

b)    zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Wnioski, które wpłyną tylko w formie papierowej nie będą podlegały ocenie, a Wnioskodawca zostanie poinformowany o tym fakcie. Natomiast wnioski, które wpłyną tylko w formie elektronicznej bez podpisu elektronicznego, trafią do bufora i nie będą podlegały nawet rejestracji.  
Za datę wpływu wniosku uznaje się datę zarejestrowania obu form wniosku w Funduszu (datę wpływu drugiej formy wniosku ).
W przypadku wniosku tylko elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, datę jego rejestracji w skrzynce odbiorczej Funduszu.

Informujemy również, iż termin zakończenia naboru może ulec zmianie lub też nabór wniosków może zostać wstrzymany o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfos.com.pl.

Szczegóły i załączniki:

http://www.wfos.com.pl/dla-beneficjentow/program-moja-woda/423-nabor/1066-program-moja-woda-2-0

INFOLINIA PROGRAMU MOJA WODA tel. 41 333 59 16