Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Program szczepień przeciwko COVID-19

Zakład Opieki zdrowotnej w Starachowicach został wyznaczony przez Ministra Zdrowia na tzw. szpital węzłowy, do którego zadań należy m.in. zaszczepienie personelu pracującego w podmiotach leczniczych, a także w aptekach.

Organizacja szczepień przeciwko COVID-19 pracowników sektora ochrony zdrowia

 1. Pierwszy etap szczepień obejmie pracowników sektora ochrony zdrowia (m.in. lekarze, lekarze dentyści, felczerzy, pielęgniarki i położne, pozostałe zawody medyczne, zawody niemedyczne, w tym personel administracyjny i pomocniczy, bez względu na formę współpracy (również kontrakty, umowy b2b itp.).
 2. Szczepienia dla pracowników sektora ochrony zdrowia będą realizowane w podmiotach leczniczych, których wykazy stanowią załączniki do niniejszego dokumentu. Wszystkie wskazane w wykazach podmioty zaszczepią zatrudniony przez siebie personel, przy czym:
  a. tzw. szpitale węzłowe tj. podmioty wskazane na wykazie „W” (szpitale wpisane do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia PSZ, z wyjątkiem: szpitali onkologicznych, pediatrycznych i pulmonologicznych) – zaszczepią również personel pracujący w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które nie zostały wymienione w wykazach, a także aptekach. Osoby takie powinny jak najszybciej zadeklarować, za pośrednictwem pracodawcy albo samodzielnie, chęć zaszczepienia w wybranym przez siebie szpitalu węzłowym (organizacja przyjmowania zgłoszeń należy do szpitali węzłowych). Alternatywnie, osoby te będą mogły zaszczepić się w dowolnym punkcie szczepień zarejestrowanym przez NFZ w ramach otwartego naboru, przy czym szczepienia w otwartych punktach szczepień będą realizowane z przesunięciem czasowym ok. 3 tygodni w stosunku do szczepień w szpitalach;
  b. podmioty wskazane w wykazie „Z” (zakłady opiekuńczo lecznicze i zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze) – zaszczepią również pacjentów przebywających w tych zakładach;
  c. podmioty wskazane w wykazie „P” (w tym m.in.: szpitale onkologiczne, pediatryczne, psychiatryczne, uzdrowiska) -zaszczepią samodzielnie wyłącznie zatrudnionych przez siebie pracowników.
 3. Szczepienia będą realizowane na podstawie eSkierowania, które zostanie wystawione automatycznie przez system P1 dla osób posiadających nr PESEL na wniosek podmiotu realizującego szczepienie poprzez przesłanie przez ten podmiot zestawienia (numer PESEL oraz oznaczenie „pracownik medyczny/niemedyczny”) wg wzoru stanowiącego. Zestawienie należy przesłać za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl (po zalogowaniu – lewa strona ekranu –zakładka „Przesyłanie plików/wiadomości”).
 4. Osoba wyrażająca chęć szczepienia powinna –wraz ze swoimi danymi osobowymi –przekazać zgodę na ich przetwarzanie przez podmioty uczestniczące w procesie organizacji i realizacji szczepień w celu realizacji tego procesu.
 5. Przed szczepieniem osoba szczepiona powinna udzielić pisemnej zgody na szczepienie.

Harmonogram realizacji szczepień pracowników sektora ochrony zdrowia:

 • Do 16.12 podmioty przesyłają zgłoszenie personelu własnego do wyszczepienia.
 • Do 20.12 podmioty przesyłają zgłoszenia personelu obcego oraz – w przypadku ZOL i ZPO – pacjentów do wyszczepienia.
 • Do 27.12 CeZ wystawia eSkierowania w P1, a podmioty wystawiają ew. eSkierowania indywidualne.
 • Do 30.12 podmioty składają zapotrzebowania na szczepionki w systemie dystrybucji szczpionek (sds.mz.gov.pl).
 • Realizacja I tury szczepień następuje w ciągu 3 tygodni od pierwszej dostawy szczepionek