Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Projekt zmiany „Programu współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi…”

Projekt zmiany „Programu współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi…”

konsultacje - plakat

Zarządzenie w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu zmiany „Programu współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40  z późn. zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały nr XXV/119/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku           z dnia 28 września 2012 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2012 r. poz. 3060) zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Ogłaszam konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu zmiany „Programu współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,                  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Celem konsultacji jest zebranie uwag do projektu zmiany programu, o którym mowa                  w ust. 1.

§ 2

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 6 marca 2024 r. do dnia 21 marca 2024 r.

§ 3

  1. Konsultacje realizowane będą w formie pisemnej, poprzez złożenie uwag do projektu zmiany programu za pomocą karty konsultacyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  2. Uwagi do konsultowanego projektu zmiany programu w formie pisemnej przewidzianej w ust. 1, należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy                          w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock lub przesłać na wskazany adres korespondencyjny siedziby z dopiskiem na kopercie „Konsultacje projektu zmiany programu współpracy 2024”, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: milena.przygoda@wachock.pl z dopiskiem w temacie wiadomości „Konsultacje projektu zmiany programu współpracy 2024”. Wypełnione karty należy składać/przesyłać przez cały okres trwania konsultacji.
  3. Uwagi złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Z wyników konsultacji niezwłocznie po ich zakończeniu zostanie sporządzony protokół.

§ 4

Niniejsze zarządzenie oraz protokół, o którym mowa w § 3 ust. 4 zamieszcza się:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wąchock w zakładce: ogłoszenia;
  2. na oficjalnej stronie internetowej Gminy Wąchock;
  3. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wąchock.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DO POBRANIA: