Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Realizacja Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest

Gmina Wąchock przypomina o możliwości składania przez mieszkańców (osoby fizyczne)  wniosków o bezpłatne usunięcie odpadów zawierających azbest (zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych). Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, pokój nr 2. Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane będą według kolejności wpływu do tut. Urzędu, w miarę posiadanych środków finansowych w danym roku.

Termin składania wniosków do dnia 15 maja 2022 r. W przypadku złożenia wniosku po 15 maja, nie gwarantuje się realizacji wniosku w bieżącym roku.

W ramach realizacji programu planuje się pokryć w całości koszty związane z odbiorem, transportem i przekazaniem do utylizacji wyrobów zawierających azbest. Ww. prace zostaną wykonane przez Wykonawcę wybranego przez Gminę Wąchock w trybie zapytania ofertowego. Koszty demontażu i pakowania wyrobów azbestowych oraz koszty wykonania nowego pokrycia dachowego pokrywają  właściciele nieruchomości.

Właściwe zapakowanie odpadów oraz ich złożenie w miejscu umożliwiającym swobodny podjazd środka transportowego zapewniają właściciele nieruchomości.

Płyty azbestowo-cementowe faliste powinny być ułożone na paletach, szczelnie zapakowane (folią o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm) i oznakowane.  Płyty azbestowo-cementowe płaskie lub pokruszone płyty faliste należy szczelnie zapakować, umieścić w workach typu „big-bag”.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U z 2004 r. Nr 71, poz. 649) – użytkownicy wyrobów zawierających azbest mają obowiązek zgłaszać wszelkie prace polegające na ich zabezpieczaniu lub usuwaniu do organu administracji architektoniczno – budowlanej. Prace polegające na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest mogą wykonywać wyłącznie Wykonawcy posiadający niezbędne wyposażenie techniczne i socjalne zapewniające prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczenia pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu, pracownicy winni być przeszkoleni przez uprawnioną instytucję w zakresie postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.

Użytkownikom wyrobów zawierających azbest przypominamy o obowiązku przedkładania do Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock, corocznej „Informacji o wyrobach zawierających azbest”. Obowiązek taki nakłada Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31). Informację przedkłada się w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku – odpowiedni formularz dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku (pokój nr 2).