Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Rekrutacja uczestników/-czek projektu „Aktywni społecznie i zawodowo Wokół Łysej Góry!”

Rekrutacja uczestników/-czek projektu „Aktywni społecznie i zawodowo Wokół Łysej Góry!”

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Aktywni społecznie i zawodowo Wokół Łysej Góry!”.

Projekt skierowany jest do 80 osób (70 kobiet i 10 mężczyzn). Wsparciem objęte będą osoby bierne zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej z różnych przyczyn (nauka, emerytura, opieka nad dzieckiem lub inną osobą zależną ze względu na niepełnosprawność lub zły stan zdrowia, nieumiejętność znalezienia pracy) oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, które dzięki wsparciu – indywidualnie dobranym działaniom poprawią ich przygotowanie do powrotu na rynek pracy.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w siedzibie Biura Projektu oraz na stronie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”.
Warunkiem zakwalifikowania się jest złożenie oryginałów wszystkich wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.
Rekrutacja będzie trwała od maja 2024 do sierpnia 2024 r. Ilość miejsc ograniczona.
Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”
ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 26-08-158.
Osoba do kontaktu: Marzena Tatar, e-mail: sekretariat@wokollysejgory.pl

Załączniki do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa (docx)
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa(pdf)
załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Formularz zgłoszeniowy,
załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego – Oświadczenie
załącznik nr 2 do Formularza zgłoszeniowego – Klauzula informacyjna
– załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – Deklaracja uczestnictwa w projekcie
załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – Oświadczenie o spełnieniu warunków kwalifikowalności.
załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – Oświadczenie o rezygnacji uczestnictwa w projekcie

– załącznik Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby zagrożonej ubóstwem

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Projekt pn. „Aktywni społecznie i zawodowo Wokół Łysej Góry!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 9.1 Aktywna integracja społeczna i zawodowa.