Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

#StopNielegalnejEksploatacji

#StopNielegalnejEksploatacji

#StopNielegalnejEksploatacji

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach prowadzi kampanię informacyjną pod nazwą #StopNielegalnejEksploatacji mającą na celu budowanie świadomości społecznej w zakresie możliwości i warunków wydobywania piasku i żwiru z przeznaczeniem dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej i wyeliminowania procederu prowadzenia eksploatacji bez wymaganej koncesji.

Posiadając na swojej nieruchomości piasek i żwir oczywiście możesz je wydobywać, ale pod pewnymi warunkami wynikającymi z obowiązującego prawa.

Otóż możliwe jest wydobywanie bez koncesji pisaków i żwirów przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), bez prawa rozporządzania wydobytą kopaliną, jeżeli jednocześnie wydobycie:

  • będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych;
  • nie będzie większe niż 10 m³ w roku kalendarzowym;
  • nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.

Wydobywanie kopalin lub pisaku i żwiru w większej ilości (powyżej 10 m³ w roku kalendarzowym) jest możliwe po uzyskaniu koncesji wydawanej przez starostę lub marszałka województwa.

Prawo górnicze i ekologiczne reguluje m.in. to zagadnienie, określa także, że warunkiem legalności wydobywania piasku i żwiru na własne potrzeby jest zgłoszenie takiego zamiaru z siedmiodniowym wyprzedzeniem na piśmie do nadzoru górniczego tj. Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach. Dopełnienie prostych czynności w zakresie zgłoszenia zamiaru podjęcia wydobywania pozwala unikać surowych sankcji prawnych za naruszenie tego obowiązku.

Formularz zawiadomienia o zamiarze podjęcia wydobywania piasków/żwirów z przeznaczeniem do zaspokajania potrzeb własnych osoby fizycznej jest dostępny na stronie internetowej BIP Wyższego Urzędu Górniczego w zakładce Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach – „Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw”.

Działalność wykonywana bez dochowania tych formalności skutkuje naliczeniem opłaty podwyższonej , którą za wydobywanie kopalin ustala się w wysokości czterdziestokrotnej stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny, pomnożonej przez ilość wydobytej bez koncesji kopaliny.

Zgłoś zamiar wydobywania i wydobywaj legalnie.