Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Styczniowa sesja Rady Miejskiej w Wąchocku

29 stycznia 2021 r. odbyła się XXVI Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku. W spotkaniu, poza Burmistrzem Miasta i Gminy Wąchock Jarosławem Samelą, szanownymi radnymi, sołtysami, przewodniczącymi Rady Osiedli, pracownikami UMiG w Wąchocku, dyrektor Szkoły Podstawowej w Parszowie oraz wiceprzewodniczącą Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Parszowie i dyrektorem MGOK, uczestniczyła Pani Poseł na Sejm RP, Agata Wojtyszek.

Pani Poseł Agata Wojtyszek w swoim przemówieniu podkreśliła ważność przebiegającej sesji, w wyniku której uchwalone zostaną rozwiązania finansowe mające w przyszłości mieć wpływ na lepsze życie mieszkańców. Zmiany te dotyczą budowy nowego Ośrodka Zdrowia w Wąchocku. Gminnym wnioskiem do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o dofinansowanie budowy ośrodka Pani Poseł interesowała się osobiście. Ostatecznie z wnioskowanych 2 400 000 Gmina Wąchock uzyskała 1 800 000 zł. Wyraziła także swoje zadowolenie z pomyślnego przebiegu programu „100 obwodnic”, w wyniku którego budowana będzie obwodnica Parszowa i Wąchocka oraz poprzedniego dofinansowania w kwocie 500 000 zł z pierwszej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z którego nasza gmina dofinansowała remont sanitariatów w szkole w Parszowie oraz nowy wóz bojowy, Renault dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi. Podziękowała również i pogratulowała radnym owocnej współpracy i zapowiedziała chęć dalszych wspólnych działań z przedstawicielami naszej małej ojczyzny. Za zaangażowanie Pani Poseł w sprawy i tematy ważne dla Gminy Wąchock Poseł Agacie Wojtyszek podziękował pan Burmistrz Jarosław Samela oraz radni Rady Miejskiej.

W informacjach dotyczących istotnych dla gminy spraw Burmistrz wspomniał o ważnej dla Wąchocka kwestii, jaką jest remont ruin Pałacu Schoenberga. Wydana przez Wody Polskie pozytywna opinia dotyczącej możliwości inwestowania w tym miejscu pozwoli inwestorowi na długo wyczekiwany remont tego obiektu. Liczymy, że już wiosną zobaczymy pierwsze efekty tych decyzji.

Głos zabrała również Dyrektor Szkoły Podstawowej w Parszowie, Barbara Gajewska, która w imieniu całej społeczności szkolnej w Parszowie serdecznie podziękowała wszystkim zaangażowanym za pomoc w realizacji projektu, jakim był remont łazienek, kuchni i stołówki. Wyrazy uznania skierowane w stronę Pani Dyrektor wyraził także Burmistrz Samela. Podziękowania w imieniu rodziców uczniów ze Szkoły w Parszowie przekazała wiceprzewodnicząca Rady Rodziców, pani Marzena Zdzymira.

Po kilkuminutowej przerwie w obradach wznowiono przebieg XXVI sesji. Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock oraz Przewodniczący Rady Miasta, Pan Adrian Malinowski złożyli sprawozdania ze swojej działalności z okresu pomiędzy sesjami.


Sprawozdanie Pana Burmistrza dotyczyło:
– uczestnictwa w zgromadzeniu przedsiębiorców w PWiK w Starachowicach, podpisania umowy służebności przesyłu PGE dla nowo budowanego przez dewelopera osiedla w Ratajach, spotkania z dyrektorem Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w temacie przebiegających na terenie Gminy Wąchock szczepień przeciwko Covid-19, tematów bieżących tej jednostki oraz omówieniu planów budowy nowego Ośrodka Zdrowia,
– wydanie szeregu zarządzeń min w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wąchock na rok 2021, przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu zmiany „Programu współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi, powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r., realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Wąchock w 2021 r., ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąchock.

W trakcie sesji radni pozytywnie zaopiniowali sprawozdania z pracy Rady Miejskiej i komisji za rok 2020 oraz przyjęli projekty uchwał w sprawie planów pracy Rady Miejskiej i komisji na rok 2021. Radni przyjęli również uchwałę umożliwiającą dzierżawę działek gminnych przez dotychczasowych dzierżawców, uznali za niezasadną skargę na Dyrektora MGOK oraz przyjęli uchwałę dotyczącą Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąchock w 2021 roku. Po wejściu w życie tej uchwały będzie możliwe formalne finansowanie z budżetu gminy kastracji i sterylizacji naszych pupili.

Ważną i jednogłośnie przyjętą przez Radę Miejską uchwałą był projektu w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok, który szczegółowo przybliżyła Skarbnik UMiG w Wąchocku, Pani Beata Franczyk. Najważniejszym elementem uchwały było wprowadzenie finansowania budowy nowego budynku ośrodka zdrowia z dofinansowania otrzymanego z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Dodatkowo zostały wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Rzecznej w Parszowie na kwotę 370 000 zł, Wykonanie izolacji ścian piwnic części budynku ZPO w Wąchocku na kwotę 120 000 zł. Przeznaczono również 20 000 zł na wykonanie dokumentacji Adaptacji części parteru budynku ZPO w Wąchocku na przedszkole oraz przeznaczono 30 000 zł na remont chodnika w Wielkiej Wsi (droga Wielka Wieś – Kopalnia).

Wszystkie projekty uchwał z tego dnia spotkały się z przychylnością radnych.

Sesja do odtworzenia:
portal.posiedzenia.pl