Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

„Świętokrzyski Anioł Dobroci”

„Świętokrzyski Anioł Dobroci”

Kamienna postać anioła - "Świętokrzyski Anioł Dobroci "
fot. pixabay, Kamienny anioł

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach jest inicjatorem i organizatorem Plebiscytu „Świętokrzyski Anioł Dobroci”. Ma on na celu uhonorowanie instytucji pomocy społecznej, stowarzyszeń, ale także osób fizycznych szczególnie zaangażowanych w działania na rzecz rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, ubogich, niezaradnych życiowo oraz osób starszych, niepełnosprawnych i bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Plebiscyt „Świętokrzyski Anioł Dobroci”, będący jedyną tego typu inicjatywą o charakterze regionalnym na stałe wpisał się w architekturę wydarzeń województwa świętokrzyskiego. Stanowi swoistą zachętę, drogowskaz dla osób, instytucji oraz organizacji funkcjonujących w obszarze pomocy i integracji społecznej do podejmowania rozległych, innowacyjnych przedsięwzięć.

Ideą Plebiscytu jest z jednej strony zogniskowanie szczególnej uwagi na ogromie pracy wykonywanej przez ludzi w różnych instytucjach pomocy i integracji społecznej, organizacjach pozarządowych niosących pomoc w najtrudniejszych chwilach życia, z drugiej zaś promocja tych osób i inicjatyw.

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego pragnie wyróżnić i nagrodzić pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej działających na rzecz rodzin i osób z trudnościami, niezaradnych życiowo, niepełnosprawnych, starszych, bezdomnych.

Podczas kolejnych edycji Plebiscytu Statuetką „Świętokrzyskiego Anioła Dobroci” uhonorowani zostaną Ci, którzy nie ograniczają swej pracy do działań wynikających z „ustawowego katalogu”, ale dodatkowo swą opieką, miłością oraz cierpliwością wspierają i niosą pomoc ludziom, którzy znaleźli się na zakręcie swojego życia, stracili wiarę i motywację do zmian, dotknęła ich choroba i cierpienie, a więc znajdują się w sytuacji, której swoimi siłami nie są w stanie podołać.

Statuetka Świętokrzyskiego Anioła Dobroci jest symbolem miłości, troski, wytrwałości. Przyznawana jest osobom, którzy część swojego życia bezinteresownie poświęcają innym.

“Świętokrzyski Anioł Dobroci” przyznawany jest w dwóch kategoriach:

 • Indywidualnej – przeznaczonej dla osób, które ze szczególnym zaangażowaniem i poświęceniem niosą pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.
 • Grupowej – dla jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, tworzących i wdrążających innowacyjne projekty.

Regulamin

 1. CEL PLEBISCYTU
  Celem Plebiscytu jest promowanie i wyróżnienie pracowników instytucji oraz organizacji działających w zakresie pomocy społecznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego. Plebiscyt ma na celu uhonorowane instytucji pomocy społecznej, stowarzyszeń, organizacji pomocy społecznej, ale także osób fizycznych szczególnie zaangażowanych w działania na rzecz rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, ubogich, niezaradnych życiowo oraz osób starszych, niepełnosprawnych i bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Plebiscyt „Świętokrzyski Anioł Dobroci” organizowany jest corocznie.
 2. ORGANIZATOR PLEBISCYTU
  Organizatorem Plebiscytu jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3; 25-516 Kielce.
 3. PRZEDMIOT I KATEGORIE PLEBISCYTU
  1. Do Konkursu zgłaszać można wszelkie inicjatywy, projekty, wydarzenia, działania – zwane w dalszej części regulaminu zgłoszeniami konkursowymi, których celem jest krzewienie idei bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka.
  2. Kategorie konkursowe:
   • indywidualna – przeznaczona jest dla osób, które ze szczególnym zaangażowaniem i poświeceniem niosą pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.
   • zespołowa – przeznaczona jest dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, które tworzą i realizują innowacyjne projekty.
 4. TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ
  1. Każda edycja Konkursu obejmuje okres 1 roku kalendarzowego. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 1 września 2021 r.
  2. Wręczenie nagród oraz podsumowanie konkursu odbywać się będzie podczas finału Plebiscytu Świętokrzyski Anioł Dobroci.
 5. WARUNKI ZGŁOSZENIA DO PLEBISCYTU
  1. Plebiscyt jest adresowany do instytucji publicznych pomocy społecznej, stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych, a także osób fizycznych działających w zakresie pomocy społecznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego.
  2. Plebiscytem objęte są wszelkie inicjatywy obywatelskie, które nie były nagrodzone lub wyróżnione w poprzednich edycjach Plebiscytu.
  3. Zgłoszenie do udziału w Plebiscycie ma charakter REKOMENDACJI, której mogą udzielać: organy administracji publicznej, kościoły i związki wyznaniowe.
  4. Zgłoszenia, o których mowa w pkt. 3 dokonywane są na formularzu Plebiscytu: „Świętokrzyski Anioł Dobroci”, dostępnym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (w załączeniu w/w formularz).
  5. Przystąpienie do Plebiscytu następuje poprzez przesłanie drogą pocztową wypełnionego formularza wraz z materiałami dokumentującymi działalność zgłoszoną do Plebiscytu, na adres Organizatora Konkursu z dopiskiem „Świętokrzyski Anioł Dobroci”,
  6. O terminie zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.
  7. Możliwe jest równoczesne przesłanie ankiety drogą mailową. Nie oznacza to jednak zwolnienia z obowiązku przesłania podpisanego oryginału pocztą w terminie określonym w pkt. IV ust. 1 Regulaminu.
 6. OCENA ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH
  1. Nadesłane zgłoszenia konkursowe oceniane będą przez komisję konkursową złożoną z przedstawicieli Organizatora Plebiscytu.
  2. Komisja konkursowa składa rekomendacje w zakresie rozstrzygnięcia plebiscytu dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
  3. Liczbę członków i skład komisji konkursowej ustala Organizator.
  4. Komisja konkursowa oceniać będzie zgłoszenia zgodnie z kryteriami poszczególnych kategorii konkursowych.
  5. W każdej z kategorii może być przyznane wyróżnienie.
  6. Z posiedzenia komisji zostanie sporządzony i przedstawiony dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego protokół, który będzie przechowywany w siedzibie Organizatora.
  7. Ostateczne decyzje dotyczące przyznania Statuetki „Świętokrzyskiego Anioła Dobroci”, wyróżnień oraz nagród podejmie Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Informacje o nominacjach zostaną przekazane laureatom przed finałem Plebiscytu.
  2. Wyniki Plebiscytu ogłoszone zostaną podczas uroczystej gali organizowanej każdego roku.
  3. Organizator nie zwraca wniosków nadesłanych w związku z Plebiscytem.
  4. Regulamin Plebiscytu dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.swietokrzyskie.pro.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania wyników Plebiscytu w środkach masowego przekazu, a w szczególności w prasie, radiu i telewizji oraz w Internecie.
  6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.

Plik do pobrania

Pobierz “Formularz zgłoszeniowy -Świętokrzyski Anioł Dobroci” (plik w formacie doc, rozmiar 4,04 MB)