Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

„Świętokrzyskie dla Ukrainy”

plakat "Świętokrzyskie dla Ukrainy"
„Świętokrzyskie dla Ukrainy”
Powiat Starachowicki rozpoczął realizację projektu pn. ,,Świętokrzyskie dla Ukrainy’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z miastem Kielce oraz powiatami: kieleckim, starachowickim, skarżyskim, włoszczowskim, przy udziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach. W ramach projektu Powiat pozyskał środki w wysokości 2.090.528,00 zł, w ramach, których uruchomione zostanie Centrum Pomocy Uchodźcom w Starostwie Powiatowym w Starachowicach.


Celem projektu jest wsparcie, aktywizacja społeczna oraz zawodowa, adaptacja do warunków społeczno – kulturowych obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutym 2022 roku w związku z trwającym konfliktem zbrojnym z Federacją Rosyjską.

Wsparciem w ramach Projektu mogą zostać objęte osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej, które zamieszkują na terenie Województwa Świętokrzyskiego, a także dzieci oraz osoby starsze z ich najbliższego otoczenia.


Dzięki realizacji projektu Powiat Starachowicki będzie mógł objąć wsparciem ok. 200 uchodźców.


Realizacja projektu potrwa do końca czerwca 2023.
Zadania realizowane przez CPU w Powiecie Starachowickim:
1. Usługa asystenta wspierającego po wytyczeniu ścieżki integracyjnej (pomoc organizacyjna,
w załatwianiu spraw urzędowych, prawnych i.in.),
2. Opieka nad dzieckiem lub osobą niesamodzielną w czasie korzystania ze wsparcia przez uczestnika,
3. Tłumaczenie dokumentów z języka ukraińskiego na język polski,
4. Tłumacz ukraińsko-polski,
5. Kurs/nauka języka polskiego – poziom podstawowy,
6. Porady psychologiczne,
7. Porady prawne,
8. Kursy, szkolenia i inne zajęcia umożliwiające nabycie podniesienie kwalifikacji i kompetencji
(dokształcające),
9. Pomoc socjalno-bytowa dla uczestników projektu,
10.Organizacja dojazdu (transportu) uczestników na spotkania i warsztaty,
11.Integracja społeczna i kulturalna.


Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej www.swietokrzyskie.pro
w zakładce Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – „Świętokrzyskie dla Ukrainy”.


Informacje dot. rekrutacji do projektu można uzyskać w Biurze Polityki i Zdrowia Starostwa Powiatowego
w Starachowicach ul. Borkowskiego 4, tel. 41 276 09 41, 41 276 09 44, e-mail: swietokrzyskiedlaukrainy@powiat.starachowice.pl