Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Parszów skorzysta z programu „Posiłek w szkole i w domu”

Z wnioskiem o wsparcie finansowe na realizację zadania rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Gmina Wąchock wystąpiła do Wojewody Świętokrzyskiego pod koniec kwietnia br. Dotyczy on wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Wspomniany wniosek dotyczy szkoły podstawowej w Parszowie, która posiada stołówkę szkolną wymagającą gruntownego remontu i doposażenia. Dziennie zapewnia uczniom we własnym zakresie dwa gorące posiłki, a dodatkowo śniadanie i podwieczorek dla oddziału przedszkolnego. Pomoc finansowa ma na celu doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (jej kuchni i jadalni). Pozwoli na poprawę ciągu produkcyjnego w kuchni szkolnej. Dzięki nowym dodatkowym meblom kuchennym zwiększy się obszar roboczy, wydajność pracy, a także polepszą się warunki BHP i sanitarne. Gruntownie odświeżone zostaną wszystkie pomieszczenia stołówki, zakupiona zostanie brakująca zastawa stołowa. Planowane jest zakupienie sprzętu umożliwiającego przygotowywanie urozmaiconych posiłków zgodnie z nowymi zaleceniami dietetycznymi. Szczególnie istotne są tutaj narzędzia do obróbki owoców i warzyw oraz piec konwekcyjny.

Całkowity koszt wartości projektu wyniesie około 80 tys. zł. Wkład własny gminy to blisko 20 % . Z niego zostanie zakupiony piec konwekcyjny z oprzyrządowaniem, który zasili Szkołę w Parszowie.

Umowa została już podpisana. Po otrzymaniu środków gmina przystąpi do realizacji zadania.