Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Terminy przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wąchock w roku szkolnym 2023/2024

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock

Terminy przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wąchock w roku szkolnym 2023/2024

Zarządzenie nr 64/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wąchock w roku szkolnym 2023/2024.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2023 r. poz. 2736), na wniosek dyrektorów przedszkoli oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wąchock zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Ustala się przerwy w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wąchock w następujący sposób:
Lp.Nazwa placówkiPrzerwa w pracy placówki
oddo
1.Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Parszowie01.07.2024 r.31.08.2024 r.
2.Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi01.07.2024 r.31.08.2024 r.
  1. Przedszkole Publiczne w Wąchocku (w Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku) funkcjonuje przez cały rok szkolny.

§ 2

 Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, na stronach internetowych: Gminy Wąchock, Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Parszowie, Szkoły Podstawowej im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi, Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku oraz na tablicach ogłoszeń w tych placówkach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wąchock.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PLIK z zarządzeniem: