Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Parszowie, Parszów, ul. Złotoglin 91, 27-215 Wąchock.

Zadanie: „Sportowe zakończenie wakacji 2021”.