Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Urzędowy Obowiązek Rejestracji – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KIELCACH ODDZIAŁ W Starachowicach

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach Oddział w Starachowicach informuje, że zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia  7 września 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 1592),  podmioty,  które uprawiają, magazynują, pakują, sortują,  wprowadzają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczają na terytorium RP bulwy ziemniaków, w tym z przeznaczeniem do innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich  muszą być wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych prowadzonego przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Obowiązek wpisu do rejestru dotyczy  w szczególności:

  • wszystkich producentów bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki,uprawiających ziemniaki na powierzchni powyżej 1,5 ha, także  tych wykorzystujących ziemniaki wyłącznie na własne potrzeby;
  • wszystkich podmiotów prowadzących sprzedaż bulw ziemniaków

innych niż sadzeniaki (z wyłączeniem podmiotów prowadzących sprzedaż detaliczną na potrzeby własne odbiorców, chyba że prowadzą one sprzedaż na rynkach hurtowych lub przemieszczają bulwy ziemniaków do innych państw członkowskich UE).

W celu dopełnienia obowiązku wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych  należy złożyć wniosek o wpis  do Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin
i Nasiennictwa właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu.

Podmiot, który wykonuje działalność wymagającą wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych bez uzyskania wpisu do rejestru podmiotów profesjonalnych – podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 1000 zł. (art. 58 ust. 4 pkt. 3)   ustawy o ochronie roślin przed agrofagami (Dz.U. 2020 poz. 424 ze zm.)