Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Wprowadzenie nazewnictwa ulic w Ratajach

Wprowadzenie nazewnictwa ulic w Ratajach

Tablica z nazwą miejscowości - Rataje
Tablica z nazwą miejscowości – Rataje
 1. Cel opracowania:

Przygotowanie opracowania ma ułatwić mieszkańcom miejscowości Rataje podjęcie decyzji w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic. W opracowaniu uwzględniono propozycje nazw ulic przedłożonych przez mieszkańców Rataj.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic
i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana (art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych).

III.   Procedura:

 1. Drogi publiczne (gminne, powiatowe, wojewódzkie).

Z ww. przepisów wynika, iż jedynym uprawnionym do nadawania ulicom nazw organem jest rada gminy. Jeżeli rada gminy nadaje nazwę drodze będącej własnością gminy, powiatu lub województwa jest w swojej decyzji autonomiczna. Jednakże dobrą praktyką jest poddawanie kwestii wprowadzenia nazw ulic pod konsultacje społeczne.

W dniu 10 września 2020 r. do Urzędu Miasta i Gminy Wąchock wpłyną wniosek mieszkańców Rataj o wprowadzenie w miejscowości Rataje nazw ulic. Wniosek ten został podpisany przez radną – Zofię Miernik i sołtysa – Annę Fiślak.

 • Drogi prywatne.

W przypadku nadawania nazw drogą prywatnym, rada gminy musi uzyskać zgodę na określoną nazwę wszystkich właścicieli danej działki drogowej. Odbywa się to poprzez zbieranie pisemnych zgód. Jeżeli współwłaściciele dróg prywatnych nie osiągną zgody, co do nazwy ulicy, zaproponowana nazwa jest niestosowna. Rada gminy ma możliwość nie nadawania nazwy drodze prywatnej. W takiej sytuacji budynki przy niej położone zostaną przyporządkowane do najbliższej ulicy posiadającej status drogi publicznej.


W przypadku dróg prywatnych, osoby, które przy nich mieszkają, ale nie mają prawa własności, a jedynie prawo przejazdu (np. służebność) formalnie nie mają prawa sprzeciwu wobec nazwy zgłoszonej przez właściciela. W takiej sytuacji mogą jedynie zwrócić się do rady gminy o nie nadawanie osobnej nazwy i przyporządkowanie ich budynków do najbliższej ulicy publicznej.

 • Opracowanie geodezyjne.

Pierwszym etapem jest zlecenie opracowania geodezyjno-przestrzennego, w którym wskazane są konkretne drogi (odcinki dróg), oraz zawarte są wszystkie proponowane nazwy, a każdy
z istniejących budynków zostaje przyporządkowany do określonej ulicy z nowym numerem. Dla niezabudowanych działek zostawia się numery planowane dla budynków, które mogą powstać w przyszłości.

4) Propozycje zawarte o opracowaniu geodezyjno-przestrzennym są poddawane konsultacjom z mieszkańcami. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi lub proponować zmiany.

5) Opracowanie uchwały Rady Gminy.

Po przygotowaniu opracowania geodezyjno-przestrzennego, zebraniu wszystkich wniosków
i zgód od właścicieli dróg prywatnych oraz rozpatrzeniu uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji z mieszkańcami następuje przygotowanie projektu uchwały rady gminy w sprawie nadania nazw ulic.

6) Uchwalenie.

Po przyjęciu uchwały przez Radę Miejską w Wąchocku, zostanie ona wysłana do publikacji
w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Po upływie 14 dni od publikacji uchwała wchodzi
w życie. W uchwale może zostać ustalona późniejsza data, od której będą obowiązywały wprowadzone nazwy ulic.

7) Zawiadomienia.

Po wejściu w życie uchwały wysyłane będą do właścicieli nieruchomości zawiadomienia informujące o nadaniu nazwy ulicy oraz o numerach nadanym poszczególnym budynkom.

8) Sprawy meldunkowe.

Przemeldowania na nowy adres należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika. Po dokonaniu przemeldowania, na wniosek strony, będzie wydane zaświadczenie o zmianie adresu zameldowania z dotychczasowego na nowy, zawierający nazwę ulicy i numer domu.
Na podstawie tego zaświadczenia można będzie udokumentować aktualny adres zameldowania, a także dokonać aktualizacji danych adresowych w różnych instytucjach oraz zmienić niektóre dokumenty.

Dowód osobisty i paszport pozostają nadal ważne.

9) Tabliczki z numerami porządkowymi budynków.

Po zmianie numerów powinna nastąpić wymiana tabliczek z numerami porządkowymi na domach. Za wymianę tych tabliczek odpowiedzialni są właściciele nieruchomości. Dobrą praktyką jest zbieranie zamówienia i pieniędzy przez sołtysa, który następnie zleca wykonanie tabliczek według jednolitego wzoru opracowanego w urzędzie gminy.

Natomiast Gmina ponosi koszty produkcji i montażu tabliczek z nazwami ulic.

IV.  Formalności dla mieszkańców:

W związku z nadaniem nazw ulicą i zmianą numeracji porządkowej mieszkańcy Rataj powinni we własnym zakresie:

 1. Wymienić dowody rejestracyjne w Starostwie Powiatowym w Starachowicach – odpłatnie.

Nie ma obowiązku wymiany prawa jazdy, należy jedynie złożyć w Starostwie Powiatowym oświadczenie o zmianie adresu.

2) Wymienić tabliczki z numerem porządkowym na dom lub ogrodzenie.

3) Zgłoszenie nowego adresu w następujących instytucjach:

– zakładu energetycznego,

– zakładu gazowniczego,

– Urzędu Skarbowego w Starachowicach

– Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

– Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

– bankach,

– CEIDG – działalność gospodarcza

– miejscach pracy

– szkołach, uczelniach

– innych podmiotach – indywidualnie.

Zestawienie nowych adresów jest wysyłane z urzędu do:

– Urzędu Statystycznego,

– Starostwa Powiatowego w Starachowicach (Ewidencja gruntów i budynków),

V. Dobre praktyki

1) W gminie nie powinno się nadawać ulicom tych samych nazw, które istnieją już w innych miejscowościach o tym samym kodzie pocztowym – takie dublowanie nazw powoduje często pomyłki adresowe, w sytuacji kiedy nadawcy zapominają wpisać miejscowość adresata.

2) Nazwy powinny odnosić się do konkretnej cechy jaką wyróżnia się ulica. Może to być tradycyjna nazwa geograficzna (np. nazwa przysiółka, części wsi, pól), patronimiczna (związana z osoba zasłużoną dla społeczności lokalnej lub narodu), nazwa kierunkowa (określająca kierunek, miejscowość gdzie prowadzi ulica), historyczna (odnosząca się do wydarzeń, postaci, miejsc, związanych z danym miejscem).

3) Powinno się unikać nazw obcych danej kulturze i miejscu (np. Bulwar Kwitnącej Wiśni)

4) Ulice na zwartych osiedlach – nowo powstałych przedsięwzięciach budowlanych – mogą mieć nazwy typowe (np. Radosna, Malownicza, Słoneczna, itp.), winny jednak charakteryzować się spójnością nazw w celu łatwiejszego zlokalizowania danej ulicy, np. Sosnowa, Świerkowa, Modrzewiowa, itp. w bliskim sąsiedztwie.

5) Nazwy należy podawać zgodnie z zasadami języka polskiego określonymi w słownikach normatywnych i uchwałach Rady Języka Polskiego.

6) Nazwy patronimiczne powinny zawierać imię i nazwisko patrona, w szczególnych okolicznościach jego funkcję (np. Papieża Jana Pawła II)

7) Za patronów ulic nie można przyjmować osób żyjących. Nie powinno się także przyjmować za patronów osób zmarłych niedawno lub osób kontrowersyjnych.

8) Nazwy nie mogą być trudne w codziennym użyciu (np. nazwy wielowyrazowe, niejasne lub stanowiące wyrażenia obco brzmiące).

9) Nazwy nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub poniżającego.

 1. ul. Kasztanowa
 2. ul. Dębowa
 3. ul. Świerkowa
 4. ul. Lipowa
 5. ul. Jesionowa
 6. ul. Modrzewiowa
 7. ul. Brzozowa
 8. ul. Lawendowa
 9. ul. Tulipanowa
 10. ul. Wrzosowa
 11. ul. Różana
 12. ul. Sosnowa
 13. ul. Leszczynowa
 14. ul. Klonowa
 15. ul. Akacjowa