Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Wsparcie rozwoju sportu

Zarządzenie nr 42/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock

z dnia 11 maja 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Wąchock w 2021 roku.

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),   art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXIV/143/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wąchock (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2021 r. poz. 29) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Ogłaszam otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Wąchock w 2021 roku.
 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie projektów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia zamieszcza się na stronie internetowej i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wąchock oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wąchock.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 42/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 11 maja 2021 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK

OGŁASZA OTWARTY KONKURS PROJEKTÓW NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU W GMINIE WĄCHOCK W 2021 ROKU

I. PRZEDMIOT ZGŁASZANYCH PROJEKTÓW ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA DOTACJE W RAMACH OGŁOSZNEGO KONKURSU PROJEKTÓW

 1. Niniejszy konkurs dotyczy projektów z zakresu sportu, które w istotny sposób przyczynią się do rozwoju sportu w Gminie Wąchock.
 2. Na realizację projektów w 2021 r. w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł (słownie piętnaście tysięcy złotych 00/100).

II. TERMIN REALIZACJI PROJEKTÓW

Dofinansowanie na podstawie niniejszego ogłoszenia obejmuje projekty realizowane  nie później niż do dnia 30 listopada 2021 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania poszczególnych projektów zostaną określone w zawartych umowach.

III. WARUNKI MERYTORYCZNE I FINANSOWE JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PROJEKT  I OBJĘTE NIM PRZEDSIĘZWIĘCIE

 1. W konkursie projektów mogą uczestniczyć kluby sportowe nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność na terenie Gminy Wąchock.
 2. Wniosek o przyznanie dotacji na realizację projektu z zakresu sportu należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/143/2020 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Wąchock (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2021 r. poz. 29).
 3. Każdy zgłoszony w niniejszym konkursie projekt powinien służyć realizacji co najmniej jednego z celów wymienionych w § 2 ust. 1 uchwały nr XXIV/143/2020 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Wąchock (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2021 r. poz. 29), tj.:
 • poprawie warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;
 • osiąganiu wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;
 • zwiększaniu dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe;
 • tworzeniu pozytywnego wizerunku Gminy Wąchock poprzez udział we współzawodnictwie sportowym.

4. Zgodnie z w/w uchwałą dotacja:

1). Może być przeznaczona na finansowanie:

a) realizacji programów szkolenia sportowego;

b) zakupu sprzętu sportowego lub strojów sportowych dla zawodników;

c) organizacji imprez sportowych na terenie Gminy Wąchock;

d) pokrycia kosztów udziału w rozgrywkach, zawodach sportowych;

e) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

f) wynagrodzenia kadry szkoleniowej;

g) stypendiów dla zawodników na podstawie regulaminu zaakceptowanego przez Gminę.

2.Nie może być przeznaczona na finansowanie:

a) wypłat wynagrodzeń dla zawodników;

b) transferu zawodnika z innego klubu sportowego;

c) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;

d) zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

e) prowadzenia księgowości;

f) zakupu budynków, lokali, gruntów.

5. Wymagany jest co najmniej 5% wkład własny finansowy oraz 5% wkład osobowy klubu sportowego przy realizacji projektu, którego dotyczy składany wniosek.

6. Biorąc pod uwagę ryzyka i zagrożenia dotyczące sytuacji epidemicznej związanej z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 oraz wynikającymi z tego faktu ograniczeniami, realizacja działań opisanych w ramach projektu zgłaszanegodo konkursu musi uwzględniać spełnianie wszelkich aktualnych wymagań związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną, zgodnie z obowiązującymi i systematycznie aktualizowanymi przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce.

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOTACJĘ

 1. Wniosek o przyznanie dotacji na realizację projektu z zakresu sportu należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 28 maja 2021 r. do godz. 15.30. Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień i godzinę jego wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, 27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1.
 2. Wniosek złożony po terminie określonym w pkt 1 pozostanie bez rozpatrzenia.
 3. Wniosek należy składać w zamkniętej kopercie, oddzielnie na każdy projekt.
 4. Koperta musi być opisana w następujący sposób: „Wniosek o przyznanie dotacji na realizację projektu z zakresu sportu pod nazwą: …………………………………… w roku 2021”.
 5. Rozpatrzenie wniosku może zostać uzależnione od złożenia przez wnioskodawcę w określonym terminie uzupełnień lub sprostowań wniosku. Niedokonanie  uzupełnień lub sprostowań  wniosku w wyznaczonym terminie powoduje jego odrzucenie.

V. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Prawidłowo i czytelnie wypełniony wniosek, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z ewidencji lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.
 2. Kopia aktualnego statutu.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru/ewidencji lub inny właściwy dokument potwierdzający status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.
 4. Wszystkie kopie złożonych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.
 5. Wniosek o przyznanie dotacji na realizację projektu z zakresu sportu  złożony na formularzu innym niż określonym w pkt III.2 niniejszego załącznika pozostanie bez rozpatrzenia. 

VI. TRYB I KRYTERIA WRAZ Z PUNKTACJĄ STOSOWANE PRZY WYBORZE PROJEKTÓW

1.Złożone wnioski o przyznanie dotacji na realizację projektu z zakresu sportu zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej.

2.Oceny wniosków dokonuje komisja konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock.

3. Przy ocenie wniosku brane pod uwagę będą następujące kryteria formalne (max. liczba punktów do uzyskania 20 ):

 • spełnianie warunków, o których mowa w pkt III.1, III.2 i IV  niniejszego załącznika  – max. liczba punktów 10;
 • kompletność złożonych dokumentów, o których mowa w pkt V niniejszego załącznika – max. liczba punktów 10.

Za wniosek spełniający kryteria formalne uznaje się każdy, który uzyska nie mniej niż 20 pkt. Uzyskanie przez wniosek mniej niż 20 pkt spowoduje jego odrzucenie.

4. Kryteria merytoryczne (max. liczba punktów do uzyskania):

 • merytoryczny opis zadania – max. liczba pkt 10;
 • posiadanie niezbędnej bazy do realizacji zadania – max. liczba pkt 10;
 • dysponowanie wykwalifikowaną kadrą szkoleniową – max. liczba pkt. 10;
 • kalkulacja kosztów realizacji zadania – max. liczba pkt 10;
 • udział wnioskowanej dotacji z budżetu Gminy Wąchock w całości kosztów zadania (zapewnienie wkładu własnego finansowego i osobowego) – max. liczba pkt 10;
 • dotychczasowe doświadczenie wnioskodawcy przy realizacji zadań realizowanych we współpracy z Gminą Wąchock, w tym rzetelność i terminowość rozliczania się z otrzymywanych dotacji – max. liczba pkt 10;
 • osiągnięcia sportowe uzyskane przez zawodników klubu – max. liczba pkt 10;
 • promowanie Gminy Wąchock poprzez udział we współzawodnictwie sportowym – max. liczb pkt 10.

Za wniosek spełniający kryteria merytoryczne uznaje się każdy, który uzyska średnią liczbę punktów co najmniej 50. Uzyskanie przez wniosek mniej niż 50 pkt spowoduje jego odrzucenie.

5. Ostatecznego wyboru wniosków wraz z określeniem wysokości kwot dotacji dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock.

6. W przypadku przyznania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana, wnioskodawca ma prawo wycofać wniosek lub dokonać jego aktualizacji dostosowując go do wysokości przyznanej dotacji.

VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ogłoszenie ostatecznego wyniku konkursu projektów nastąpi do dnia 25 czerwca 2021 r.
 2. Wyniki konkursu projektów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej  i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wąchock oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku.
 3. Z wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock  w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu projektów zawiera umowę o realizację projektu.

Załączniki: