Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR 45/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z 22 kwietnia 2022 r. w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Wąchock

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 35 ust 1 i 2w związku z art. 4 pkt 9, art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rokuo gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1899 ze zm.),

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK

zarządza co następuje:

§ 1. Z zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Wąchock przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położone w miejscowości Wąchock, stanowiące własność Gminy Wąchock, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr:

1) 1467/2 o pow. 0,1741 ha, objęta księgą wieczystą KW nr KI1H/00016245/7,

2) 5180 o pow. 0,0276 ha, objęta księgą wieczystą KW nr KI1H/00010412/7,

3) 1947 o pow. 0,0854 ha, objęta księgą wieczystą KW nr KI1H/00054820/0.

§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia poprzez wywieszenie go na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku przy ulicy Wielkowiejskiej 1 oraz zamieszczenie na stronach internetowych gmina.wachock.sisco.info zakładka „nieruchomości”, i wachock.pl „aktualności”, a także opublikowanie w prasie lokalnej informacji o zamieszczeniu wykazu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji Inwestycji.

§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wąchock.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                    

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąchock przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Podstawa prawna: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

Lp.OZNACZENIE NIERUCHO-MOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ I EWIDENCJI GRUNTÓW  POWIERZ-CHNIA NIERUCHO-MOŚCI    OPIS NIERUCHOMOŚCI    PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA      CENA NIERUCHOMOŚCI  INFORMACJE O PRZEZNACZENIU DO SPRZEDAŻY
1.1467/2 Wąchock   Kw nr KI1H/000 16245/7 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach  0,1741 haNieruchomość gruntowa, stanowiąca działkę ewidencyjną oznaczoną nr 1467/2, położona w miejscowości Wąchock. W najbliższym sąsiedztwie zabudowa produkcyjno-magazynowa, mieszkaniowa jednorodzinna, pias-kowania oraz tereny zadrzewione, zakrzaczone. Działka bezpośrednio przylega do drogi publicznej powiatowej o nawierzchni asfaltowej. Grunt niezabudowany, niezagospo-darowany, porośnięty  samosiejkami drzew gatunku sosna oraz roślinnością trawiastą. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna wraz z usytuowanym na niej betonowym słupem, ponadto przez działkę przebiegają odcinki sieci: wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i telete-chnicznej. Działka o szerokości ok. 12 m. W ewidencji gruntów sklasyfikowana została jako łąki i pastwiska trwałe. Nieruchomość znajduje się na terenie: – dla którego obecnie brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przes-trzennego, – dla którego nie stwierdzono na dzień dzisiejszy istnienia w obiegu prawnym  decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospo-darowania terenu obejmującej swoim zakresem przedmiotową nieruchomość. Zgodnie z polityką przestrzenną dla obszaru Gminy Wąchock określoną               w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąchock działka Nr 1467/2 znajduje na obszarze oznaczonym jako tereny produkcyjno-gospodarcze. W przy-padku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobu i możliwości zagospodarowania może nastąpić wyłącznie w drodze decyzji o warunkach zabudowy.82.742,10 zł w tym 23% podatku Vat (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści dwa złote 10/100)  Sprzedaż                 prawa własności nierucho-mości                 
2.5180 Wąchock   Kw nr KI1H/000 10412/7 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach  0,0276 haNieruchomość gruntowa, stanowiąca działkę ewidencyjną oznaczoną nr 5180, położona w miejscowości Wąchock przy ulicy Nadrzecznej. W najbliższym sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tory kolejowe . Działka bezpośrednio przylega do drogi publicznej gminnej o nawierzchni asfaltowej. Grunt niezabudowany, niezagospodarowa-ny, porośnięty roślinnością trawiastą. Działka o szerokości ok. 4 m. W ewidencji gruntów sklasyfikowana została jako pastwiska trwałe. Nieruchomość znajduje się na terenie: – dla którego obecnie brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przes-trzennego, – dla którego nie stwierdzono na dzień dzisiejszy istnienia w obiegu prawnym  decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospo-darowania terenu obejmującej swoim zakresem przedmiotową nieruchomość. Zgodnie z polityką przestrzenną dla obszaru Gminy Wąchock określoną               w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąchock działka Nr 5180 znajduje na obszarze oznaczonym jako tereny mieszkaniowe miejskie i jednorodzinne. W przypadku braku miejscowego planu zagospoda-rowania przestrzennego, określenie sposobu i możliwości zagospodarowania może nastąpić wyłącznie w drodze decyzji o warunkach zabudowy.23.911,20 zł w tym 23% podatku Vat (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset jedenaście złotych 20/100)  Sprzedaż                 prawa własności nierucho-mości                 
3.1947 Wąchock   Kw nr KI1H/000 54820/0 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach  0,0854 haNieruchomość gruntowa, stanowiąca działkę ewidencyjną oznaczoną nr 1947, położona w miejscowości Wąchock. W najbliższym sąsiedztwie zabudowa produkcyjno-magazynowa, kopalnia piasku i cmentarz. Dostęp do drogi publicznej ulicy Św. Rocha poprzez drogę wewnętrzną gminną zlokalizowaną na działce nr 5014. Grunt niezabudowany, niezagospo-darowany, porośnięty  w części samosiejkami drzew gatunku sosna oraz roślinnością trawiastą. Działka o szerokości ok. 3 m. W ewidencji gruntów sklasyfikowana została jako nieużytki i grunty orne. Nieruchomość znajduje się na terenie: – dla którego obecnie brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przes-trzennego, – dla którego nie stwierdzono na dzień dzisiejszy istnienia w obiegu prawnym  decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospo-darowania terenu obejmującej swoim zakresem przedmiotową nieruchomość. Zgodnie z polityką przestrzenną dla obszaru Gminy Wąchock określoną               w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąchock działka Nr 1947 znajduje na obszarach oznaczonych w połowie od strony ulicy Św. Rocha jako tereny produkcyjno-gospodarcze              a w drugiej połowie jako tereny rolne i niezabudowane tereny krajobrazowe. W części od ul. Św. Rocha znajduje się również obszar udokumentowanych i zarejestro-wanych złóż surowców mineralnych. W przypadku braku miejscowego planu zagospoda-rowania przestrzennego, określenie sposobu i możliwości zagospo-darowania może nastąpić wyłącznie w drodze decyzji o warunkach zabudowy.21.734,10 zł w tym 23% podatku Vat (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 10/100)  Sprzedaż                 prawa własności nierucho-mości                 

Osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.  z 2021 poz. 1899 z późn. zm.), którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowych nieruchomości, w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 26 kwietnia 2022 roku do dnia 8 czerwca 2022 roku, mogą złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 pokój Nr 10, wnioski o ich nabycie za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku na okres 21 dni, licząc od dnia 26 kwietnia 2022 roku do dnia 17 maja 2022 roku a także zamieszcza się na stronach internetowych gmina.wachock.sisco.info. w zakładce „nieruchomości” i wachock.pl. „aktualności”

Szczegółowych informacji o przedmiocie i warunkach sprzedaży udziela pracownik tut. Urzędu pokój nr 2, tel. (041) 27-36-132.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WĄCHOCK
Jarosław Samela

ZAŁĄCZNIKI