Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NIEODPŁATNE UŻYTKOWANIE

BGK.8020.1.2023

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NIEODPŁATNE UŻYTKOWANIE

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąchock przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użytkowanie.
Podstawa prawna: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.).

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana położona w Wąchocku przy ulicy Błonie 24, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 2398/3, obręb 0001 m. Wąchock.

 1. Powierzchnia nieruchomości:

Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,3540 ha.

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Wąchock przy ulicy Błonie 24, na której znajduje się budynek ośrodka zdrowia o powierzchni użytkowej 396,21 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj.: wewnętrzne instalacje: gazowa, energii elektrycznej, wodociągowa, hydrantowa, kanalizacji sanitarnej, fotowoltaiczna, zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej w gruncie, wewnętrzna linia zasilająca energii elektrycznej w gruncie, droga wewnętrzna, oświetlenie terenu, miejsca parkingowe oraz budynek garażowy o powierzchni użytkowej 38,05 m2.Inwestycja zrealizowana na podstawie pozwolenia na budowę udzielonego przez Starostę Starachowickiego decyzją nr 654/21 z dnia 12 października 2021 roku znak: BK.I.6740.2.45.2021.EM. Na podstawie decyzji z dnia 2 marca 2023 roku znak: PINB-NB.5131.5.3.2023.AB Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Starachowicach udzielił Gminie Wąchock, pozwolenia na użytkowanie ww. obiektów budowlanych.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość znajduje się na terenie dla którego obecnie brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

Zgodnie z polityką przestrzenną dla obszaru Gminy Wąchock określoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wąchock, działka nr 2398/3 znajduje na obszarach oznaczonych jako tereny produkcyjno-gospodarcze. Nieruchomość została zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę udzielonego przez Starostę Starachowickiego po stwierdzeniu zgodności projektu budowlanego z decyzją Nr 1/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BGK.6733.5.2020 wydaną dnia 27 stycznia 2021 roku przez Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock. Decyzją Nr 472A/2021 Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach udzielił zgody na budowę przedmiotowej inwestycji na działce nr 2398/3, która znajduje się w obrębie zewnętrznego pasa terenu stanowiącego strefę ochronną zespołu klasztornego opactwa cystersów (otoczenia) wpisanego do rejestru zabytków decyzją 154 Aa z dnia 6 stycznia 1988 roku.

 1. Termin zagospodarowanie nieruchomości

Nie dotyczy

 1. Cena nieruchomości

Nie dotyczy

 1. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

 1. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy

 1. Terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy

 1. Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

 1. Informację o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Ww. nieruchomość przeznaczona jest do oddania w trybie bezprzetargowym w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony, na cele statutowe na rzecz Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku.

 1. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2

Nie dotyczy

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku na okres 21 dni, licząc od dnia 9 maja 2023 roku do dnia 30 maja 2023 roku a także zamieszcza się na stronach internetowych gmina.wachock.sisco.info. w zakładce „nieruchomości” i wachock.pl. „aktualności”

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2, tel. (041) 27-36-132.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
Jarosław Samela