Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) orazart. 13 ust. 1, art. 35 ust 1  ustawy z dnia21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2023 roku poz. 344 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.

Przeznaczam do oddania w użyczenie na czas oznaczony tj. trzy lata, nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wąchock położoną w miejscowości Wąchock, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 2400/1 w części o pow. 0,0016 ha, na którą Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczysta kw nr KI1H/00031405/8, z przeznaczeniem na cele statutowe Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej tj. sprawowanie skutecznej osłony hydrologicznej i meteorologicznej przed zjawiskami i katastrofami naturalnymi tj. zbierania danych hydrologicznych na potrzeby realizacji osłony hydrologiczno-meteorologicznej kraju, realizacja celu publicznego, szczegółowo opisana w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku przy ulicy Wielkowiejskiej 1 oraz zamieszczenie na stronie internetowejgmina.wachock.sisco.infow zakładce „nieruchomości” i wachock.pl „aktualności”, na okres 21 dni licząc od dnia 28 listopada 2023 roku do dnia 19grudnia 2023 roku. Ponadto informacja o zamieszczeniu tego wykazu podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie powyższego zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji Inwestycji.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąchock przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Podstawa prawna: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

    Lp.OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ I EWIDENCJI GRUNTÓW, POŁOŻENIE  POWIERZ-CHNIA PRZEDMIO-TU UŻYCZENIA    OPIS PRZEDMIOTU UŻYCZENIA  PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA    OKRES UŻYCZENIA (CZAS TRWANIA UMOWY)    CEL UŻYCZENIA
  1.  Część nieruchomości położonej                       w miejscowości Wąchock oznaczonej jako działka Nr 2400/1 Kw nr KI1H/00031405/8 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach     0,0016 ha  Nieruchomość położona w miejsco-wości Wąchock, stanowiąca własność Gminy Wąchock, posiadająca bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej – ulicy Błonie. Na działce znajduje się stacja meteo-rologiczna do ciągłej rejestracji i przekazywania stanów wody na rzece Kamiennej będąca własnością Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Część działki będąca przedmiotem niniejszego wykazu sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych                 Lzr-ŁIV  Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość przeznaczona do oddania w użyczenie, brak jest obowiązującego miejscowego pla-nu zagospodarowania przestrzen-nego. Nie wydana została również decyzja ustalająca warunki zabudowy. Zgodnie z polityką przestrzenną dla obszaru Gminy Wąchock określoną w studium uwarun-kowań i kierunków zagospoda-rowania przestrzennego Gminy Wąchock nieruchomość oznaczo-na Nr 2400/1 znajduje się na terenach zieleni urządzonej, strefa zwiększonych wymogów ochrony walorów przyrodniczych – lokalna EKO-STREFA  Na czas oznaczony – 3 lata  CCele statutowe Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej- sprawowanie sku tecznej osłony hydrologicznej i meteorolo-gicznej przed zjawiskami i katastrofami naturalnymi – realizacja celu publicznego

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku na okres 21 dni, licząc od dnia 28 listopada 2023 roku do dnia 19 grudnia 2023 roku oraz zamieszcza się na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej gmina.wachock.sisco.info w zakładce „nieruchomości” i wachock.pl „aktualności”.

Szczegółowych informacji o przedmiocie i warunkach użyczenia udziela pracownik tut. Urzędu pokój nr 2, tel. (041) 27-36-132.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
Jarosław Samela