Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąchock przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Podstawa prawna: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

Lp.OZNACZENIE NIERUCHO-MOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ I EWIDENCJI GRUNTÓWPOWIERZ-CHNIA NIERUCHO-MOŚCI    OPIS NIERUCHOMOŚCI    PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA      CENA NIERUCHOMO-ŚCI  INFORMACJE O PRZEZNACZENIU DO SPRZEDAŻY
1.258 Wąchock   Kw nr KI1H/000 16245/7 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach  0,1301 haNieruchomość gruntowa, stanowiąca działkę ewidencyjną oznaczoną nr 258, położona w miejscowości Wąchock przy ulicy Szydłowieckiej. W najbliższym sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny rolne i zadrzewione. Działka bezpośrednio przylega do drogi publicznej gminnej o nawierzchni asfaltowej. Grunt niezabudowany, niezagospodarowany, porośnięty pojedynczymi samosiejkami drzew i krzewów i roślinnością trawiastą. Działka o zmiennej szerokości, ok. 4 m przy granicy z pasem drogowym i 10 m w dalszej części. Przez działkę przebiega odcinek sieci wodocią-gowej, nad działka przebiega napowietrzna linia energetyczna. W ewidencji gruntów sklasyfikowana została jako pastwiska trwałe. Nieruchomość znajduje się na terenie: – dla którego obecnie brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przes-trzennego, – dla którego nie stwierdzono na dzień dzisiejszy istnienia w obiegu prawnym  decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospo-darowania terenu obejmującej swoim zakresem przedmiotową nieruchomość. Zgodnie z polityką przestrzenną dla obszaru Gminy Wąchock określoną               w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąchock działka Nr 258 znajduje na obszarze oznaczonym jako tereny rolne i niezabudowane tereny krajobrazowe. W przypadku braku miejscowego planu zagospoda-rowania przestrzennego, określenie sposobu i możliwości zagospo-darowania może nastąpić wyłącznie w drodze decyzji o warunkach zabudowy.65.190,00 zł w tym 23% podatku Vat (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100)  Sprzedaż                 prawa własności nierucho-mości                 

Osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1899 z późn. zm.), którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowych nieruchomości, w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 17 maja 2022 roku do dnia 29 czerwca 2022 roku, mogą złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 pokój Nr 10, wnioski o ich nabycie za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Szczegółowych informacji o przedmiocie i warunkach sprzedaży udziela pracownik tut. Urzędu pokój nr 2, tel. (041) 27-36-132.

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Jarosław Samela

Załączniki:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży