Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

plakat Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży - ogłoszenie o przetargu

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Wielka Wieś oznaczonej jako działka o nr 610/8.

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 35 ust 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9, art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 344 ze zm.),

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK

zarządza, co następuje:

§ 1.

Z zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Wąchock przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w miejscowości Wielka Wieś, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 610/8 o pow. 0,0200 ha, stanowiącą własność Gminy Wąchock, objętą księgą wieczystą kw nr KI1H/00009046/0.

§ 2.

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia poprzez wywieszenie go na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku przy ulicy Wielkowiejskiej 1 oraz zamieszczenie na stronach internetowych gmina.wachock.sisco.info i wachock.pl, a także opublikowanie w prasie lokalnej informacji o zamieszczeniu wykazu.

§ 3.

Wykonanie powyższego zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji Inwestycji.

§ 4.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy w Wąchocku.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąchock przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Podstawa prawna: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

Lp.OZNACZENIE NIERUCHO-MOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ I EWIDENCJI GRUNTÓW  POWIERZ-CHNIA NIERUCHO-MOŚCI    OPIS NIERUCHOMOŚCI    PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA      CENA NIERUCHOMOŚCI  INFORMACJE O PRZEZNACZENIU DO SPRZEDAŻY
1.610/8 Wielka wieś   Kw nr KI1H/000 09046/0 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach  0,0200 haNieruchomość gruntowa, stanowiąca działkę ewidencyjną oznaczoną nr 610/8, położona w miejscowości Wielka Wieś. W najbliższym sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz tereny rolne. Działka stanowi wąski pas gruntu o szerokości około 3 m, bezpośrednio przylega do drogi publicznej powiatowej o nawierzchni asfaltowej. Grunt niezabudowany, porośnięty roślinnością trawiastą, oraz pojedynczymi drzewami gat. świerk, ogrodzony od strony południowej wraz z działkami sąsiednimi. Działka o szerokości ok. 3 m. W ewidencji gruntów sklasyfikowana została jako pastwisko III klasy. Przez działkę, od strony południowej przebiegają odcinek sieci wodociągowej oraz kabel telekomunikacyjny, a nad działką sieć energetyczna. Dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej i sieci gazowej przez działki sąsiednie.Nieruchomość znajduje się na terenie: – dla którego obecnie brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przes-trzennego, – dla którego nie stwierdzono na dzień dzisiejszy istnienia w obiegu prawnym  decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospo-darowania terenu obejmującej swoim zakresem przedmiotową nieruchomość. Zgodnie z polityką przestrzenną dla obszaru Gminy Wąchock określoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąchock działka Nr 610/8 znajduje na obszarach oznaczonych jako tereny mieszkaniowe  jednorodzinne i zagrodowe. W przypadku braku miejscowego planu zagospoda-rowania przestrzennego, określenie sposobu i możliwości zagospo-darowania może nastąpić wyłącznie w drodze decyzji o warunkach zabudowy.12.160,00 zł netto + 23% podatku Vat co stanowi kwotę brutto w wysokości 14.956,80 zł (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 80/100)  Sprzedaż          prawa własności nierucho-mości                 

Osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 344 z późn. zm.), którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowych nieruchomości, w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 6 lutego 2024 roku do dnia 20 marca 2024 roku, mogą złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 pokój Nr 10, wnioski o ich nabycie za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku na okres 21 dni, licząc od dnia 6 lutego 2024 roku do dnia 27 lutego 2024 roku, a także zamieszcza się na stronach internetowych gmina.wachock.sisco.info w zakładce „nieruchomości” i wachock.pl „aktualności”.

Szczegółowych informacji o przedmiocie i warunkach sprzedaży udziela pracownik tut. Urzędu pokój nr 2, tel. (041) 27-36-132.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
Jarosław Samela