Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Wynik przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Wynik przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej

plakat Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży - ogłoszenie o przetargu

Działając zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213),

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock podaje do publicznej wiadomości,

że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Węglów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr106/1 o pow. 0,2404 ha, stanowiącej własność Gminy Wąchock, uregulowanej w księdze wieczystej kw nr KI1H/00053419/9, wyznaczony na dzień23kwietnia 2024 roku godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 pokój Nr 2, z uwagi na brak oferentów,zakończył się wynikiem negatywnym.

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0.

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła – 161.130,00zł brutto w tym 23% podatku Vat.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości, zamieszczając w Biuletynie Informacji i Publicznej gmina.wachock.sisco.info i wachock.pl oraz wywieszając na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1, na okres 7 dni, tj. od dnia 23 kwietnia 2024 roku do dnia 30 kwietnia 2024 roku.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

Jarosław Samela