Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

POZIOM 2 Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA
ZagrożenieWystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia22.03.2022 r. (godz.00.00-24.00)
Stężenia dobowe  pyłu PM10 na stacjachPrzekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji: Starachowice ul. Złota(SkStaraZlota)- 115,0μg/m3
Obszar przekroczeniaObszar przekroczeń poziomu informowania obejmował miasto Starachowice.
Ludność narażonaLiczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania:około 47 tys. mieszkańców.
PrzyczynyWarunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego, wzmożonego ruchu samochodów i emisji ze źródeł przemysłowych.
INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA
ZagrożenieRyzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia23.03.2022 r. godz.8.00
Przewidywany czas trwania ryzykaOd godz. 8.00 dnia 23.03.2022 r. do godz. 24.00 dnia 23.03.2022 r.
PrzyczynyWarunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego, wzmożonego ruchu samochodówi emisji ze źródeł przemysłowych.
Prognozowana jakość powietrza
Prognoza na dzień 23.03.2022 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów z dni 22.03.2022 r. i 23.03.2022 r. oraz prognoz warunków meteorologicznych.
Dzień 23.03.2022 r.
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 23.03.2022 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje miasto Kielce orazpowiaty: kielecki, kazimierski i starachowicki.
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 23.03.2022 r.istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10:około 525 tys. mieszkańców.
INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludnościosoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowiaOsoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
Zalecane środki ostrożnościOgół ludności: – rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła, –  ogranicz wietrzenie pomieszczeń, –  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. Wrażliwe grupy ludności: –  ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz, –  nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach, – osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie, –  ogranicz wietrzenie pomieszczeń, –  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. Zaleca się również: –  zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, –  prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,  – bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań krótkoterminowychDziałania prewencyjne określone dla ALARMU I STOPNIA przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w Planie działań krótkoterminowych (PDK), który stanowi integralną część Programu ochrony powietrza (POP), w tym w szczególności: rezygnacja z korzystania z kominków opalanych drewnem w przypadku, jeżeli nie jest to jedyne źródło ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych,zalecenie niestosowania dmuchaw do sprzątania liści,wzmożone kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach nieprzeznaczonych do tego celu,zalecenia korzystania z komunikacji miejskiej zamiast indywidualnej,prowadzenie kontroli w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi w obszarach zabudowanych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania23.03.2022 r. godz. 8:30
Podstawa prawnaUstawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2021, poz. 845).
Źródła danychPaństwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
OpracowanieDepartament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach
Publikacjahttps://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/13 https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings
  
 POWIADOMIENIE DO SYSTEMU RSO
TytułUwaga! SMOG
KategorieOgólne
SkrótW dniu 23 marca w Kielcach oraz w powiatach: kieleckim, kazimierskim i starachowickim istnieje ryzyko przekroczeniapoziomu informowania dla pyłu PM10 (100 µg/m3).
Treść powiadomieniaW dniu 23marca w Kielcach oraz w powiatach: kieleckim, kazimierskim i starachowickim prognozuje się przekroczenie pyłu PM10 (poziom informowania – 100 µg/m3). W przypadku utrzymywania się wysokich stężeń pyłu PM10, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych, zostań w domu, ogranicz wietrzenie pomieszczeń.
Publikacja od23.03.2022 r. godz. 08.30
Publikacja do24.03.2022 r. godz. 08.30
RSO AlarmOstrzeżenie