Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

XLI Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku

Wyjątkowy czas, wyjątkowe rozpoczęcie sesji. W dzień poprzedzający spotkanie naszych radnych rozpoczęła się wojna pomiędzy Ukrainą a Rosją. Solidaryzując się z najechanym przez Rosję krajem przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku, Adrian Malinowski wraz z radnymi oraz gośćmi lutowej sesji,minutą zadumy uczcili pamięć i oddali mentalne wsparcie dla najechanego kraju.Przewodniczący przypomniał także o empatii i zachęcał do niesienia pomocy tym obywatelom Ukrainy, którzy się o nią zwrócą.

Po wprowadzeniu zmian w porządku obrad nastąpiło przyjęcie protokołu z poprzednio odbytej sesji oraz sprawozdania z okresu pomiędzy sesjami Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku.

Burmistrz, w okresie między sesjami, uczestniczył w: posiedzeniu Zarządu Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, spotkaniu z mieszkańcami ul. Kamieniczki w sołectwie Parszów, spotkaniu z Zastępcą Prezydenta Miasta Starachowice w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz spotkaniu z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach w sprawie inwestycji powiatowych na terenie gminy Wąchock. Wydał także liczne decyzje, które dotyczyły m.in. zmian w budżecie i planie finansowym, naboru na wolne stanowisko, powołania komisji przetargowej oraz te, które bezpośrednio dotyczą naszych mieszkańców – wycinki drzew, pozwoleń na budowę czy zatwierdzające podziały nieruchomości. Podczas sesji wspomniał o 3 wnioskach, które gmina już złożyła drugiego naboru do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Pierwszy z nich dotyczy budowy fotowoltaiki na wszystkich budynkach użyteczności publicznej oraz małej elektrowni na zbiorniku wodnym w Wąchocku. Drugi wniosek mówi o stworzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jak wiadomo, w miejscu jego poprzedniej lokalizacji „rośnie” nowy Ośrodek Zdrowia, co wiąże się z jego przeniesieniem w nowe miejsce. Natomiast trzeci wniosek, złożony w ramach rewitalizacji, dotyczy budowy nowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku. Obecny jest w „opłakanym” stanie technicznym, jest najgorszym budynkiem przeznaczonym na urząd z terenu powiatu starachowickiego – nie ma możliwości przystosowania go dla osób niepełnosprawnych, brak dostępności do parkingu.

W sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 25 lutego br. udział wzięli także: Agata Wojtyszek, poseł Ziemi Świętokrzyskiej oraz wicestarosta starachowicki, Dariusz Dąbrowski.

Podczas spotkania padały pytania do pani poseł, które między innymi, dotyczyły bezpieczeństwa polskich obywateli oraz paniki, jaka się wśród nich pojawiła (tankowania samochodów, wypłaty za bankomatów) w związku z sytuacją w Ukrainie. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku pytał także o możliwości w przerwach w dostawie prądu czy gazu. Pani poseł, z racji zajmowanego stanowiska w Komisji Obrony Narodowej, zapewniła, że praca związana z bezpieczeństwem naszego narodu jest pracą wszystkich sił politycznych, że władze zrobią wszystko, aby poczucie bezpieczeństwa oraz to właściwe bezpieczeństwo zostało zachowane.

Wicestarosta starachowicki, Dariusz Dąbrowski przedstawił informacje o planowanych działaniach promocyjnych Powiatu Starachowickiego na 2022 rok. Kalendarz imprez planowanych na rok bieżący można zobaczyć na stronie powiatu: https://www.powiat.starachowice.pl/?pid=67

W czasie trwanie sesji trzy projekty uchwał (w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym, wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej oraz w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok) zostały przez Radę zatwierdzone.