Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

XLII Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku – obrady w marcu br.

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Wąchocku tradycyjnie odbyła się ona w Sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, tym razem 30 marca br. o godz. 1000. Wzięło w niej udział 13 radnych.

Podczas spotkania rozpatrywano następujące projekty uchwał w sprawie:  wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Skarżysko Kościelne mienia Gminy Wąchock w związku ze zmianą granic, zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku, upamiętnienia wspólnoty Żydów, zmian w budżecie gminy na 2022 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2022-2034, zmian w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. oraz zmiany uchwały nr XXXVII/210/2021 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Dwa pierwsze projekty uchwał zostały przyjęte przez radę jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały dotyczył upamiętnienia wspólnoty Żydów, którzy do Wąchocka przybyli pod koniec XVIII wieku. Zaczęli osiedlać się na naszych terenach przy cichym poparciu lokalnych władz. Żydzi aktywizowali miejscowy handel. Dziś społeczność żydowska jest zapomnianą, wiemy o ich działalności niewiele, choć przez wiele lat stanowili część naszej społeczności. Upamiętnienie Żydów w tym roku duże znaczenie, ponieważ 22 października przypada 80. rocznica ich deportacji. Odbywała się ona w niezwykle brutalny sposób, zostali przez żandarmerię i policję wyrzuceni ze swoich domów z możliwością zabrania ze sobą tylko tego, co mogli unieść. Uformowani w kolumny zostali przepędzeni pieszo do Wierzbnika, gdzie spędzili na tamtejszym rynku całą noc. Tam nastąpiła wstępna selekcja, podczas której wybrano kilkudziesięciu Żydów, tych najsilniejszych i z dokumentami potwierdzającymi pracę w zakładach starachowickich, następnie umieszczono ich na Majówce i na Strzelnicy w obozach. Reszta wagonami została wywieziona do Treblinki, gdzie wszyscy zginęli. II wojnę światową przetrwało tylko 25 wąchockich Żydów. Dla upamiętnienia tych osób, dla przekazania naszemu młodemu pokoleniu pamięci o żydowskiej społeczności, która przez wiele lat zamieszkiwała teren wąchockiego rynku i jego okolic, właśnie w rynku stanie tablica z napisem: „Pamięci 500 Żydów, mieszkańców Wąchocka, przymusowo wywiezionych i zamordowanych przez niemieckich okupantów w latach 1939-1945”. Wąchock, październik 2022. Umieszczony napis na tablicy będzie w trzech językach: polskim, angielskim i hebrajskim. Przy jednym głosie wstrzymującym uchwała została przyjęta.

Kolejne projekty uchwał zostały również przyjęte przez Radę Miejską w Wąchocku.

Podczas sesji omówiono także informacje od: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach dotyczących planowanych inwestycji drogowych na terenie Gminy Wąchock w 2022 r.

Według informacji GDDKiA wiemy, iż najbardziej zaawansowana jest realizacja obwodnicy Wąchocka w ciągu DK 42. Umowę na projekt i budowę blisko 12-kilometrowego odcinka została podpisana w grudniu 2020 roku. Aktualnie wykonawca, zgodnie z harmonogramem, kontynuuje prace nad dokumentacją projektową, równocześnie prowadzi prace przygotowujące teren do zasadniczych robót budowlanych. W czerwcu 2021 r. została podpisana umowa na prace przygotowawcze dla kolejnej inwestycji Programu budowy 100 obwodnic. W ciągu najbliższych lat dwóch lat dla obwodnicy Starachowic w ciągu drogi krajowej nr 42, opracowane zostanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ). Wykonawca przedstaw warianty przebiegu trasy, opracuje raport oddziaływania inwestycji na środowisko, uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) i opracuje elementy koncepcji programowej (KP). W 2022 r. na drodze DK 42 prowadzone będą prace z zakresu bieżącego utrzymania, w ramach, których w razie konieczności zostaną wykonane: remonty cząstkowe nawierzchni drogi, naprawa nawierzchni chodników, naprawa odwodnienia drogi, wymiana zniszczonych znaków pionowych, odnowienie oznakowania poziomego, pielęgnacja zieleni (koszenie trawy, wycinanie drzew i krzewów, podcinanie gałęzi, sadzenie drzew), sprzątanie nawierzchni i chodników.

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w swojej informacji oznajmia, iż w 2022 roku na terenie naszej gminy planowane jest rozpoczęcie inwestycji pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary-Starachowice wraz z budową obwodnicy. Starachowice/Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42”. Kluczowym elementem zadania jest budowa estakady o łącznej długości około 682,5 metrów. Szczegółowy przebieg obwodnicy wraz z rozwiązaniami technicznymi są do wglądu na internetowej platformie Zamówień Publicznych ŚZDW w Kielcach od 31 grudnia 2021 roku. Zakończenie procedury przetargowej zawiązanej z wyłonieniem wykonawcy planowane jest w I kwartale 2022 r. Na realizację zadania przewidziano 18 miesięcy od podpisania umowy.

Zarząd Dróg Powiatowych na drogach powiatowych na terenie Gminy Wąchock zaplanowano: w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych: 1) przebudowę trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej (ul. Kolejowa) z drogą powiatową (ul. Św. Rocha) – termin wykonania 8 listopada 2022 r., 2) Rozbudowa przejścia dla pieszych, ul. Kolejowa – termin wykonania 8 listopada br.; Inwestycja pn.”Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych, w ramach, której wykonany będzie ciąg pieszo-rowerowy w Parszowie na ul. Kamieniczki (Suchedniów-Mostki-Parszów). Złożone zostały także wnioski dotyczące przebudowy drogi powiatowej Majkow-Marcinków-Wąchock. W ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy Wąchock prowadzone będą prace polegające na: zimowym utrzymaniu dróg, utrzymaniu zadrzewienia, koszeniu poboczy w okresie letnim, remontach cząstkowych nawierzchni bitumicznych, udrożnieniu i konserwacji rowów, wymianie i uzupełnianiu oznakowania pionowego i poziomego a także poprawie bezpieczeństwa użytkowników dróg. Zakres prac bieżącego utrzymania będzie wynikał z faktycznych bieżących potrzeb oraz wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Ponadto Gmina Wąchock przedstawiła swój wykaz zadań inwestycyjnych oraz remontowych w zakresie dróg na 2022 r. i są to: budowa przejścia dla pieszych w Wielkiej Wsi, budowa drogi wewnętrznej – ciągu pieszo jezdnego ul. Słoneczna w Wąchocku, budowa drogi gminnej Wymysłów-Rataje (etap III), poszerzenie ul. Szkolnej w Parszowiebudowa ścieżek rowerowych wokół zbiornika w Wąchocku, wykonanie oświetlenia ulicznego w Wielkiej Wsi, Marcinkowie oraz przy ul. Torowej w Wąchocku, wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej ul. Ogrodowej i Powstańców w Wąchocku, ul. Rzecznej w Parszowie oraz drogi do Lipia i drogi osiedlowej w Ratajach, zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia nadziałce przy szkole w Parszowie, rowów odwadniających przy ul. Grabowej i Dolnej w Parszowie oraz w Ratajach i budowa dojścia do WDK w Ratajach.