Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

XX Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XX Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 30 czerwca 2020 roku o godz 10:00 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.


Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
 6. Ocena bezpieczeństwa publicznego i pożarowego na terenie Gminy Wąchock za 2019 rok.
  a) Informacja Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach,
  b) Informacja Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach,
  c) Informacja Gminnego Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej.
 7. Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na podstawie raportu przedłożonego przez Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku za 2019 rok.
 9. Raport Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o stanie Gminy Wąchock za 2019 rok.
  a) rozpatrzenie raportu,
  b) debata nad raportem,
  c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock wotum zaufania.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wąchock za 2019 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock za 2019 rok.
  a) rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,
  b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock,
  c) dyskusja,
  d) odczytanie projektu uchwały i podjęcie uchwały. 
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2020– 2032.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określania trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie  oraz  szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski