Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Wąchocku odbyła się 30 września w Sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Wzięło w niej udział dziesięciu radnych: Andrzej Cioroch, Dariusz Dudek, Norbert Dudek, Mirosław Jaźwiec, Michał Kowalski, Jolanta Kwiatkowska, Adam Malinowski, Zofia Miernik, Wojciech Rymarski oraz Kazimierz Winiarczyk. Obecni byli także: Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Adrian Malinowski oraz Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock Sebastian Staniszewski i Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Wąchock Beata Franczyk.

Zgodnie z porządkiem obrad przyjęto sprawozdanie Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady za okres między sesjami. Następnie odczytane zostały informacje Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock na z realizacji: uchwał Rady Miejskiej w Wąchocku za I półrocze 2021 r., Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2021 r., zadań inwestycyjnych i remontowych za I półrocze 2021 rok oraz z wykonania budżetu Gminy Wąchock za I półrocze 2021 r.

Podczas sesji rozpatrywano sześć projektów uchwał. Istotną uchwałą był projekt , w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy. Wynika to z faktu, że wysokość opłaty ustalona przez Radę Miejską była zbyt mała aby zabezpieczyć całoroczny budżet na faktury za wywóz odpadów. Niezbędne jest dodatkowe 350 000 co oznacza, że do każdego z mieszkańców z budżetu gminy dopłacane jest dodatkowe około 70 zł rocznie. Jednocześnie oczywiste się staje, że przyszłoroczna stawka za odpady powinna być o kilka złotych wyższa.

Kolejnymi ważnymi punktami bieżącej sesji było rozpatrzenie projektu uchwał: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok oraz będące ich konsekwencją zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2021-2032. Najważniejsze zmiany w budżecie dotyczą:

1. Zwiększeń budżetu w planie dochodów:

– o kwotę  16.800 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z przeznaczeniem na realizację zajęć wspomagających uczniów,

– o kwotę 9.540,00 zł z tytułu refundacji wydatków  związanych z Narodowym  Programem Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (transport do punktu szczepień osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do miejsc szczepień oraz  funkcjonowanie telefonicznego punktu informacji o szczepieniach i stanowiska  koordynatora do spraw szczepień).

2. Zmian w planie wydatków:

– na wydatki związane pokryciem deficytu w budżecie gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 350 000 zł m.in. poprzez likwidację zadań związanych z planem zagospodarowania przestrzennego 110 000 zł oraz rezygnację z wykonania przenumerowania numeracji adresowej nieruchomości w związku nadaniem nazewnictwa ulic w miejscowości Rataje 30 000 zł,

– o kwotę 15 000 zł na zwiększenie dotacji dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku (przeniesienie z promocji gminy).

3. Zmian w zadaniach inwestycyjnych ujętych w budżecie:

zmianę zadań rocznych na wieloletnie: przebudowa drogi do Lipia w Ratajach, budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1074 w Ratajach, budowa sieci oświetlenia ulicznego na ul. Torowej w Wąchocku,

– zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie oświetlenia w drodze od nr 111 do nr 116 w miejscowości Rataje” o kwotę 85 000 zł w 2021 r.

– zwiększenia łącznych nakładów o kwotę 1 100 000 zł na zadanie pn. „Budowa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew. 2398/3 przy ulicy Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką istniejących budynków magazynowych”. Łączne nakłady 4 100 000 zł.

Poza powyższymi radni zajmowali się i przyjęli uchwały w sprawie: „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Wąchock na lata 2021 – 2027”, wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wąchock oraz zmiany Uchwały Nr XXXV/184/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu.

Sesja zakończyła się interpelacjami radnych.