Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

XXXV sesja Rady Miejskiej w Wąchocku

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Wąchocku odbyła się 29 października br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wąchocku. W obradach udział wzięło 15 radnych.

Po otwarciu sesji i stwierdzeniu quorum nastąpiły zmiany w porządku obrad, z którego został usunięty punkt dotyczący projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Projekt uchwały zostanie omówiony na kolejnej sesji. Następnie przyjęto protokół z poprzednio odbytej sesji, a Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Adrian Malinowski wygłosili swoje sprawozdania z okresu między sesjami.

Gośćmi specjalnymi sesji były panie dyrektor ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Corocznie zgodnie z ustawą oświatową burmistrz ma obowiązek przedkładać Radzie Miejskiej informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wąchock za rok szkolny 2020/2021. Przedstawiono ją w formie zestawień statystycznych, która komisji obywatelskiej daje duże możliwości do analizy. Komisja obywatelska dokonała tej analizy wraz z udziałem dyrektorów szkół z terenu naszej gminy. Temat oświaty budzi duże zainteresowanie społeczne również ze względu na wysokość kosztów, który osiągnął już 40% wszystkich wydatkóww budżecie gminy. Szczególną uwagę zwraca fakt wysokiej dopłaty z dochodów własnych (podatki) do subwencji oświatowej, który wynosi aż 4,5 mln zł i jest prawie równy wysokości subwencji oświatowej, którą otrzymujemy na prowadzenie szkół. Dla uczniów i nauczycieli rok szkolny 2020/2021 był rokiem szczególnym, nauczanie prowadzone było głównie w trybie zdalnym i hybrydowym. Wydaje się, że szkoły sprostały temu trudnemu zadaniu między innymi dzięki posiadanemu wyposażeniu. Pomimo długiej nieobecności uczniów na zajęciach stacjonarnych w większości egzamin ośmioklasisty wypadł bardzo przyzwoicie. Szkoły i przedszkola w roku 2020/2021 miały bardzo dobre warunki do pracy. Dysponowały bardzo dobrą bazą lokalową, dobrym zaopatrzeniem w pomoce naukowe i dobrze przygotowaną kadrą pedagogiczną. To wszystko sprawiało bardzo dobre warunki do pracy i pomimo braku doświadczenia w nauczaniu zdalnym przebiegało ono w sposób prawidłowy. Stworzenie dobrych warunków do funkcjonowania oświaty to zasługa zarówno Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock oraz dyrektorów szkół, którzy dbali o właściwe utrzymanie placówek oświatowych i wykazywali aktywność w pozyskiwaniu środków spoza budżetu. Komisja Obywatelska przyjęła informację Burmistrza o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wąchock za rok szkolny 2020/2021 i wyraziła podziękowanie dla dyrektorów szkół oraz kadrze oświatowej za owocną pracę.

Podczas spotkania omówiono także bardzo istotny dla Mieszkańców naszej gminy punkt obrad, czyli projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stanowisko w tej sprawie zajęła Komisja Budżetowa, która wnikliwie analizowała przedstawiony projekt uchwały. Jak zawsze rozważano znalezienie złotego środka pomiędzy dbałością o portfel Mieszkańców, a z drugiej interesem Mieszkańców wyrażonym dbaniem o oczekiwaną jakość usług publicznych finansowanych z tego samego portfela. Stawki podatku od nieruchomości podnoszone są, zgodnie z przyjętymi zasadami, o wzrost inflacji. Z powodu wzrostu wskaźnika inflacji, który jest wyższy jak w ubiegłych latach, wzrost stawki podatku od nieruchomości będzie większy o 7%. Nie zostaną one podwyższone do maksymalnych stawek, tak jak stało się w sąsiednich gminach z naszego powiatu. Komisja, choć niejedno głośnie, to pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada Miejska w głosowaniu podzieliła się głosami 8 za, natomiast 7 osób wstrzymało się od głosu, co oznacza, że uchwała została przyjęta.

W kolejnym etapie obrad rozpatrzono projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego. Dotyczy ona udzielenia pomocy w przyszłym roku budżetowym pomocy w wysokości  231 901,00 zł na przebudowę trzech przejść na skrzyżowaniu ul. Kolejowa w Wąchocku z ul. Św. Rocha (150 000 zł) oraz na rozbudowę przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w Wąchocku w ciągu drogi powiatowej Wąchock-Mirzec (81 901 zł). Przejścia te są kluczowe dla bezpieczeństwa pieszych w ciągu dróg powiatowych, dzięki dofinansowaniu z programu poprawy bezpieczeństwa pieszych będzie możliwe znacząca poprawa w tym aspekcie. Za przyjęciem uchwały glosowało 15 radnych.