Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku

Druga w listopadzie sesja Rady Miejskiej w Wąchocku miejsce miała tradycyjnie w Sali Widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, a odbyła się 26 listopada br. Wzięli w niej udział nie tylko radni, ale także Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela, Sekretarz Gminy Barbara Derlatka, Skarbnik Gminy Beata Franczyk, dyrektor MGOK Marian Susfał oraz sołtysi z terenu naszej gminy.

W pierwszej kolejności tradycyjnie według porządku obrad przyjęto protokół z poprzedniej sesji, a burmistrz i przewodniczący rady przedstawili sprawozdania z okresu pomiędzy sesjami.

Tematem, który w szerokiej mierze dotyczy i interesuje Mieszkańców naszej gminy jest odśnieżanie dróg i bezpieczeństwo na nich w okresie zimowym. Informację w sprawie zimowego utrzymania infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na terenie Gminy Wąchock przedstawił burmistrz. Zimowe utrzymanie realizuje Przedsiębiorstwo Budowlane „Malibud” Zbigniew Malicki ze Starachowic, które od lat jest jedynym oferentem na realizację tej usługi. Aktualna umowa została podpisana w listopadzie 2020 r. na okres dwóch lat. Wybrany Wykonawca zgodnie z umową zobowiązuje się m.in. w terminie od 16.11.2021 r. do 31.03.2022 r. do świadczenia usług polegających na zimowym utrzymaniu dróg przy użyciu specjalistycznego sprzętu do odśnieżania oraz likwidacji śliskości na drogach zgodnie z określonymi przez Gminę Wąchock standardami. Wykonawca zobowiązał się do usuwania nadmiaru śniegu z miejsc takich jak drogi gminne, zatoki oraz pętle autobusowe, a także do usuwaniu śliskości z jezdni poprzez posypywanie jej mieszanką piaskowo – solną. Ponad to ma obowiązek cztery razy w sezonie uprzątnięcia zalegających zasp śnieżnych z określonego terenu wraz z wywozem na wskazane miejsce. Ze swojej strony gmina zobowiązuje się do zimowego utrzymania części dróg gminnych przy użyciu ciągnika rolniczego z pługiem będącego jej własnością. Ponadto do zimowego utrzymania dróg i chodników będą zaangażowani pracownicy interwencyjni, do obowiązków, których należało będzie odśnieżanie chodników przy głównych drogach, peronów autobusowych, posypywanie w awaryjnych przypadkach piaskiem i solą newralgicznych miejsc na drogach (łuki, wzniesienia) oraz miejsc przy szkołach, wykorzystując przy tym wcześniej przygotowane pryzmy
piasku. W najbliższym czasie będzie kończony montaż siatki śniegowej, a także przy drogach
w miejscach o dużym nachyleniu podłużnym, łukach, skrzyżowaniach, przy szkołach utworzone zostaną pryzmy z piasku.

Radni wnikliwie zapoznali się i przeanalizowali przedstawioną przez Burmistrza informacją na temat wykonania budżety za III kwartał 2021 r.

Jednym z punktów obrad, nad którym radni głosowali na sesji było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw wpłynął do sejmu 2 sierpnia 2021 r. i opublikowany został w Dzienniku Ustaw 8 październiku 2021r. W związku z tym radni zostali ustawowo zobligowani do aktualizacji stawek wynagrodzenia burmistrza.

Zasady wynagrodzenia burmistrza wynikające z ustawy z 17 oraz nowego rozporządzenia Rady Ministrów z 25 października br. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych uzależniają wysokość kwoty wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego m.in. od liczby mieszkańców gminy. Obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia burmistrza jest również dodatek stażowy.

Głosowanie na temat rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock przyjęto wynikiem 8:7, gdzie ośmiu radnych było za przyjęciem tego projektu, natomiast siedem osób wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania całkowita kwota wynagrodzenia, którą burmistrz będzie otrzymywał na konto wynosi netto. Warto nadmienić, że w 2006 wysokość wynagrodzenia burmistrza  była prawie równa 10 najniższym pensjom krajowym. Przez 15 lat ta różnica zmniejszyła się do 3,5 krotności minimalnego wynagrodzenia. Po podwyżce od 1 stycznia burmistrz będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 6 pensji minimalnych.

Tego dnia głosowano również nad zmianami w uchwale z 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych. Projekt uchwały przygotowano w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy. Uchwałą ma na celu uregulowanie wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej i sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli Gminy Wąchock. Za przyjęciem uchwał opowiedziało się 8 radnych, 7 osób wstrzymało się od głosu. Radni zwiększyli diety o kwotę 400 zł dla radnego oraz 100 zł dla sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.

Zgodnie z porządkiem obrad radni głosowali także za projektami następujących uchwał
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie w drodze licytacji nieruchomości położonej w miejscowości Wąchock, „Programu współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
io wolontariacie na 2022 rok”, zmian w budżecie gminy na 2021 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2021-2032.

Po interpelacjach radnych oraz omówieniu spraw rożnych sesja zakończyła się.