Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o LIX  Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 27 kwietnia 2023 roku o godz 15:00 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzednio odbytej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieodpłatne użytkowanie Samorządowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wąchocku, nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Wąchock.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2023-2034.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku

Adrian Malinowski