Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

radni w sali - zawiadomienie o sesji rady miejskiej
radni w sali – zawiadomienie o sesji rady miejskiej

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o LXIII  Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 27 września 2023 roku o godz 15:00 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzednio odbytej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
 6. Informacja o działalności związków i stowarzyszeń działających na terenie Gminy Wąchock za 2022 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Wąchock a Skarbem Państwa – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skarżysko.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość gminną z dotychczasowym jej dzierżawcą.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2023-2034.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok”.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski