Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

„Z kamerą na cysterskim szlaku” KONKURS

„Z kamerą na cysterskim szlaku” KONKURS

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich z siedzibą w Bierzwniku zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie pn. „Z kamerą na cysterskim szlaku”.

fot. Dronspekcja

REGULAMIN KONKURSU
,,Z kamerą na Cysterskim Szlaku”
§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i uczestnictwa w konkursie o nazwie ,,Z kamerą na Cysterskim Szlaku”, zwanego dalej Konkursem.
 2. Organizatorem Konkursu jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich z siedzibą w Bierzwniku, zwane dalej Organizatorem.
 3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 4. Dostarczenie prac na Konkurs oznacza akceptację warunków, wyrażonych
  w niniejszym regulaminie.
 5. Niniejszy regulamin będzie udostępniony wszystkim potencjalnym uczestnikom
  Konkursu na stronie www.gminycysterskie.org
 6. Konkurs objęty został patronatem honorowym:
 • Opata Prezesa Polskiej Kongregacji Cysterskiej o. Eugeniusza Augustyna O.Cist.,
 • Ministra Edukacji i Nauki,
 • Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  § 2 Uczestnicy Konkursu
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.
 2. Osoby, które zgłoszą swój udział w Konkursie zwane są dalej Uczestnikami Konkursu
  i występować będą w kategoriach:
  a) szkoły podstawowe,
  b) szkoły ponadpodstawowe.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub
  opiekunów prawnych.
  § 3 Zasady udziału w Konkursie
 4. Pracę konkursową stawowi dwu-trzyminutowy spot filmowy, spot reklamowy, film promocyjny, animacja, związane z tematyką cysterską (rozdzielczość i proporcje obrazu: 1080p: (1920px x 1080px), 720p: (1280px x 720px); akceptowany format pliku: avi, mov, mp4, mpg, mpeg). Praca może przedstawiać historię obiektu cysterskiego, jego współczesne funkcje, realizowane w obiekcie wydarzenia religijne, artystyczne lub kulturalne, walory edukacyjno–turystyczne, przyrodniczo-krajobrazowe, a także miejsca, przekazy oraz dzieła kultury i sztuki związane z historią i działalnością cystersów (np. obrazy, rzeźby księgi, legendy, nazwy).
 5. Materiał filmowy należy opublikować na platformie YouTube na posiadanym koncie (szczegóły w załączniku nr 3), po publikacji filmu i wygenerowaniu linku, ww. link należy przesłać na adres poczty elektronicznej: konkurs@gminycysterskie.org .
 6. Przesłane na Konkurs prace muszą być dziełami dotychczas niepublikowanymi.
 7. Zgłoszenie do Konkursu musi zawierać imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, klasę, do której uczęszcza Uczestnik Konkursu, nazwę szkoły, jej adres tradycyjny i elektroniczny. W przypadku uczniów szkół podstawowych imię i nazwisko nauczyciela, który sprawował opiekę merytoryczną przy tworzeniu pracy, zwanego dalej Opiekunem.
 8. W kategorii szkół podstawowych w Konkursie biorą udział dwu-trzyosobowe zespoły,
  pracujące pod kierunkiem Opiekuna.
 9. W kategorii szkół ponadpodstawowych udział w Konkursie ma charakter pracy
  indywidualnej.
 10. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
 11. Zgłoszenie konkursowe musi zawierać:
  a) pracę konkursową oznaczoną w sposób, o którym mowa w ust. 4;
  b) wypełniony i podpisany formularz Oświadczenia autora pracy (zgodnie
  z załącznikiem nr 1 do regulaminu) lub Oświadczenie opiekuna prawnego autora
  pracy (zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu), w przypadku dwu-
  trzyosobowych zespołów każdy uczestnik składa Oświadczenia osobno;
 12. Przez dokonanie zgłoszenia należy rozumieć wpływ zgłoszenia na serwer systemu
  teleinformatycznego Strony Konkursowej: Adres: konkurs@gminycysterskie.org
  § 4 Terminarz Konkursu
 13. Link z filmem konkursowym, skany Zgód i Oświadczeń podpisane przez uczestników
  lub ich opiekunów, należy przesłać w terminie do 15 kwietnia 2024 r.
 14. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 15 maja 2024 r. i podane zostanie na
  stronie internetowej Organizatora.
 15. O terminie uroczystości wręczenia nagród Uczestnicy Konkursu zostaną
  poinformowani pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Informacja ta zostanie również
  zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.
 16. Prace wszystkich Uczestników Konkursu pozostają u Organizatora i do jego
  dyspozycji, zgodnie z zapisami § 6.
  § 5 Nagrody
 17. Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora.
 18. W Konkursie przyznane zostaną następujące nagrody:
  a) kategoria szkoły podstawowe:
  I nagroda – bon podarunkowy do Empiku o wartości 500 zł (słownie: pięćset
  złotych) dla każdego z trzech twórców filmu oraz bon o wartości 500 zł (słownie:
  pięćset złotych) dla nauczyciela koordynatora projektu – Opiekuna,
  II nagroda – bon podarunkowy do Empiku o wartości 400 zł (słownie: czterysta
  złotych) dla każdego z trzech twórców filmu oraz bon o wartości 400 zł (słownie:
  czterysta złotych) dla nauczyciela koordynatora projektu – Opiekuna,
  III nagroda – bon podarunkowy do Empiku 300 zł (słownie: trzysta złotych) dla
  każdego z trzech twórców filmu oraz bon o wartości 300 zł (słownie: trzysta złotych)
  dla nauczyciela koordynatora projektu – Opiekuna;
  b) Kategoria szkoły ponadpodstawowe:
  I nagroda – bon podarunkowy do Empiku o wartości 1000 zł (słownie: tysiąc
  złotych) dla autora filmu,
  II nagroda – bon podarunkowy do Empiku o wartości 800 zł (słownie: osiemset
  złotych) dla autora filmu,
  III nagroda – bon podarunkowy do Empiku o wartości 500 zł (słownie: pięćset
  złotych) dla autora filmu.
 19. Uczniowie – Uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa w Konkursie oraz
  upominki rzeczowe – „Niezbędnik turysty na Cysterskim Szlaku”.
 20. Opiekunowie Uczniów – Uczestników Konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa
  w Konkursie.
 21. Nagrody zostaną wręczone zgodnie z § 4 ust. 5 niniejszego regulaminu,
  a w przypadku braku możliwości uczestnictwa w uroczystości, zostaną przesłane drogą
  pocztową.
 22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania nagrody
  z uwagi na brak kontaktu z Uczestnikiem Konkursu lub z innych powodów niezależnych
  od Organizatora.
 23. Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią ani zamienione
  na ekwiwalent pieniężny.
 24. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.
  § 6 Prawa autorskie
 25. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem
  wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania
  nadesłanych prac lub ich części na wszystkich polach eksploatacji, tj.:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
  egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
  magnetycznego oraz techniką cyfrową, w zakresie obrotu oryginałem albo
  egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu;
  b) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej –
  publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
  i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
  mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 26. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem
  udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania prac konkursowych Uczestnika,
  w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia,
  przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku
  z Konkursem w okresie jego trwania.
 27. Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane przez
  Organizatora Konkursu, w jego działalności statutowej, w tym w działaniach
  informacyjno-edukacyjnych oraz udostępnione na stronie internetowej czy w mediach
  społecznościowych. Nadsyłając pracę na Konkurs opiekun prawny autora pracy
  zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie, w tym na udostępnianie przez
  Organizatora imienia i nazwiska autora pracy oraz nazwy szkoły.
 28. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw
  autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu organizator
  może podjęć decyzję o zdyskwalifikowaniu pracy konkursowej. Podejrzenia naruszeń
  należy zgłaszać na adres Organizatora.
 29. Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do
  fotografii/nagrania i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej
  publikacji lub innego rozpowszechniania, a w przypadku utrwalenia wizerunku innych
  osób posiada zgodę tych osób na rozpowszechnienie ich wizerunku.
  § 7 Przetwarzanie danych osobowych
 30. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Ogólnopolskie
  Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, z siedzibą w Bierzwniku, ul. Kopernika 2.
 31. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo
  z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu,
  w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na Stronie Konkursowych oraz w celu
  sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 32. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania
  usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne
  dla uzyskania nagród.
 33. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o
  ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem
  i zwalczaniem przestępczości (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1206).
  § 9 Postanowienia końcowe
 34. Data ogłoszenia informacji dotyczącej Konkursu na stronie internetowej Organizatora
  uznaję się za dzień rozpoczęcia Konkursu.
 35. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu i dostępny jest stronie
  internetowej www.gminycysterskie.org w zakładce konkurs.
 36. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie
  w niniejszym Regulaminie.
 37. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter
  jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego
  Regulaminu.
 38. Wszystkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować drogą e-mailową na adres:
  konkurs@gminycysterskie.org .
 39. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że
  uprawnienia Uczestników Konkursu nabyte przed dokonaniem zmiany będą w pełni
  respektowane.
 40. Zmieniony regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie:
  www.gminycysterskie.org
 41. Osoby, które nie spełnią warunków Regulaminu lub podadzą nieprawdziwe dane
  zostaną zdyskwalifikowane.
 42. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac lub za
  wysłane prace, których nie otrzyma z powodów technicznych lub z powodu błędnego
  wpisania adresu.
 43. . W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

PLIKI DO POBRANIA na stronie: http://www.gminycysterskie.org/index.php/konkurs