Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zadania zrealizowane w naszej gminie w 2021 r.

Kolejny rok przeminął, lecz pozostawił po sobie nie tylko wspomnienie. Miłym zwieńczeniem 2021 r. jest szereg remontów i inwestycji, które udało się na terenie Gminy Wąchock w poprzednim roku zaplanować, rozpocząć i sfinalizować. Każda, nawet najdrobniejsza, cieszy nas szczególnie, ponieważ jest wykonywana z myślą o Mieszkańcach naszej gminy – dla Was.

Zadania inwestycyjne roczne

Podsumowanie zaczniemy od zadań rocznych, czyli takich, których wykonanie rozpoczęto i zakończono w danym roku kalendarzowym. Składają się na nie wszelkiego rodzaju remonty i inwestycje na które przeznaczono w minionym roku łącznie prawie 800 tys. zł. Były to zadania drogowe i poprawiające bezpieczeństwo :

– remont chodnika przy ul. Szkolnej w Parszowie,

– remont chodnika przy drodze Wielka Wieś – Kopalnia,

– wykonanie nawierzchni asfaltowych na dwóch drogach wewnętrznych w Wielkiej Wsi,

– wykonanie korytek krytych odwadniających w rowie oraz kraty odwadniającej skrzyżowanie przy przysiółku Betlejem (Wielka Wieś),

– utwardzenie pobocza drogi wzdłuż Węglowa,

– naprawa i umocnienie rowu przy tzw. Gościńcu do Węglowa niezbędne ze względu na uszkodzenia po ulewnych deszczach,

– wykonanie oświetlenia w drodze osiedlowej od nr 111 do nr 116 w miejscowości Rataje (zadanie ze względu na zaburzenia w systemach dostaw planowane jest do końca czerwca 2022 r.).

W ubiegłym roku wykonano także poniższe prace:

– remont pomieszczenia Koła Gospodyń Wiejskich w budynku administracyjnym w Parszowie,

– remont kuchni w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku, który był wykonany ramach programu: „Posiłek w szkole i w domu”,

– wykonanie izolacji ścian piwnic części budynku ZPO w Wąchocku wraz z robotami towarzyszącymi.

– zakupu i montażunowych elementów placu zabaw przy WDK Wielka Wieś,

– doposażono plac zabaw na działce gminnej przy Szkole Podstawowej w Parszowie,

– wykonano odmulenie rzeczki Lipianki od ul. Św. Rocha do rzeki Kamiennej wraz z umocnieniem ujścia rzeczki.


W 2021 r. przygotowana i ukończona została dokumentacja dla następujących zadań:

– Adaptacja części parteru budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku na przedszkole,

– Projekt oświetlenia ulicznego chodnika, przy DK 42 pomiędzy łącznikiem Ciecierówka – Podławki i Wielka Wieś przez Wieś,

-Budowa drogi wewnętrznej (ul. Słoneczna w Wąchocku).

Zadania inwestycyjne wieloletnie

W ramach zadań wieloletnich, (dla których wykonano dokumentację lub rozpoczęto prace w latach ubiegłych) w poprzednim roku ukończono:

– budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Rzecznej, w Parszowie (koszt 291.526 zł),

– przebudowę drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 655 w Marcinkowie (wartość 159.684 zł).

– budowa przejścia dla pieszych przy szkole Wielkiej Wsi wraz z remontem fragmentu drogi (w 2021 r został wyłoniony wykonawca, koszt zadania wyniesie 412 000 zł).

W grudniu 2021 r. rozpoczęła się budowa nowego budynku Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku przy ulicy Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu. Obecnie dokonano rozbiórki istniejących budynków gospodarczych oraz wykonano ławy fundamentowe budynku. Na zadanie zabezpieczono ponad 4 mln zł, termin wykonania zadania zgodnie z umową to 15.12.2022 r.