Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zaproszenie do do udziału w pracach komisji konkursowej

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock, działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej oraz  kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Zgłoszenia osób do udziału w pracach komisji konkursowej należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym wraz z oświadczeniem kandydata w terminie do dnia 16.04.2021 r. na adres Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock lub osobiście w Urzędzie poprzez złożenie w/w dokumentów do skrzynki podawczej.

W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy biorące udział w konkursie.

Udział w pracach komisji jest bezpłatny, nie przewiduje się zwrotu poniesionych kosztów na dojazd.

Szczegóły i załączniki:
www.wachock.sisco.info