Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej – zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock, działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym (w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii) oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia osób do udziału w pracach komisji konkursowej należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym wraz z oświadczeniem kandydata w terminie do dnia 31.05.2021 r. na adres Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock lub osobiście w Urzędzie poprzez złożenie w/w dokumentów do skrzynki podawczej.

W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy biorące udział w konkursie.

Udział w pracach komisji jest bezpłatny, nie przewiduje się zwrotu poniesionych kosztów na dojazd.

Załączniki: