Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock, działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy         z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.           z 2023 r. poz. 571) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresieochrony i promocji zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym (w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii), kultury fizycznej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 r.

Zgłoszenia osób do udziału w pracach komisji konkursowej należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym wraz z oświadczeniem kandydata oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w terminie do dnia 21 czerwca 2023 r. na adres Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock lub osobiście w siedzibie Urzędu.

W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy biorące udział w konkursie.

Udział w pracach komisji jest bezpłatny, nie przewiduje się zwrotu poniesionych kosztów na dojazd.


Załączniki do pobrania: