Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock

W sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 27/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Prostuję oczywistą omyłkę pisarską w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 27/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku w ten sposób, że w pkt 1 ppkt 4 lit. a po słowach „co najmniej” dodaję wyraz „bardzo”. Pkt 1 ppkt 4 lit a otrzymuje brzmienie: „co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub(przy czym za spełnianie wymogu uzyskania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, uznaje się również uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora)”.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Wąchock, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1.

§ 3

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.