Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zarządzenie burmistrza w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości

Zarządzenie burmistrza w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ust 1  ustawy z dnia21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2023 roku poz. 344 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.

Przeznaczam do oddania w użyczenia czas nieoznaczony, część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wąchock, położonej w miejscowości Wąchock, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr4816/7 w części o pow. 0,0001 ha, na którą Sąd Rejonowy w Starachowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta kw nr KI1H/00024735/8,z przeznaczeniem na lokalizację punktu poboru energii na potrzeby zasilania hydroforni stanowiącej własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach, szczegółowo opisana w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku przy ulicy Wielkowiejskiej 1 oraz zamieszczeniu na stronach internetowych gmina.wachock.sisco.info w zakładce „nieruchomości” i wachock.pl „aktualności”, na okres 21 dni licząc od dnia 24czerwca 2024 roku do dnia 15lipca 2024 roku. Ponadto informacja o zamieszczeniu tego wykazu podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie powyższego zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji Inwestycji.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy w Wąchocku
Robert Januswykaz
wykaz