Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zawiadomienie o sesji

Zawiadomienie o sesji

radni w sali - zawiadomienie o sesji rady miejskiej
Radni w sali – zawiadomienie o sesji rady miejskiej

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 31 sierpnia 2022 roku o godz 15:00 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednio odbytych sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
 6. Informacja Dyrektorów szkół z terenu Gminy Wąchock o przygotowaniu placówek do nowego roku szkolnego 2022/2023.
 7. Informacja Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku z działalności jednostki za 2021 rok.
 8. Informacja o działalności związków i stowarzyszeń działających na terenie Gminy Wąchock za 2021 rok.
 9. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o stanie gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Wąchock za 2021 rok.
 10. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji budżetu Gminy Wąchock za II kwartał 2022 r.
 11. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2022 r.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Skarżysko Kościelne mienia Gminy Wąchock w związku ze zmianą granic.
 13.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego TYPU E w ramach Grupy Zakupowej.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2022-2034.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa  w Gminie Wąchock na rok szkolny 2022/2023.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów oraz pedagogów, pedagogów specjalnych , psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Wąchock jest organem prowadzącym.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski